Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Už tai, kad kė­lė ran­ką prieš sa­vo vai­ką, plun­giš­kei kliu­vo per ki­še­nę

Ne­se­niai ra­šė­me apie plun­giš­kės A. R. (gim. 1976 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo vai­kui. Vie­nuo­lik­me­tį ber­niu­ką skriau­du­si mo­te­ris ge­gu­žės 17 die­ną iš­gir­do nuosp­ren­dį: ji nu­baus­ta pus­aš­tun­to šim­to eu­rų bau­da.

Bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas tei­sia­mas dėl ava­ri­jos

Ge­gu­žės 12 die­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kis Čes­lo­vas Pui­do­kas (gim. 1951 m.). Da­bar jau pen­si­jo­je esan­tis vy­ras anks­čiau bu­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, at­sa­kin­gas už ci­vi­li­nę sau­gą. Ne­ma­lo­nu­mų jis pri­si­da­rė per­nai gruo­dį, kai pės­čių­jų per­ėjo­je prie „Se­nu­kų“ par­duo­tu­vės par­tren­kė 57 me­tų mo­te­rį.

Aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas, dar­bas vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je ir... smur­tas prieš sa­vo vai­ką

Už tai, kad du kar­tus smur­ta­vo prieš ma­ža­me­tį sū­nų ir su­kė­lė jam fi­zi­nį skaus­mą, me­niš­kos sie­los vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ban­čiai plun­giš­kei A. R. (gim. 1976 m.) ge­gu­žės 3 die­ną pro­ku­ro­rė pa­siū­lė skir­ti bau­dą. Tuo tar­pu kal­ti­na­mo­ji lai­kė­si sa­vo po­zi­ci­jos, jog vai­kas tu­ri klau­sy­ti ma­mos, ir ne­ma­nė, kad pa­da­rė ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą. Ta­čiau, teis­mo po­sė­džio me­tu nu­skam­bė­jęs tei­gi­nys, kad „ma­ma lie­pė lai­žy­ti šuns my­ža­lus“, iš­ties su­kre­čia ir ver­čia abe­jo­ti mo­ti­nos el­ge­siu.

Muzikantų byla: taip „su­ėmė ner­vai“, kad pa­gra­si­no ko­le­gą nudaužti...

Emo­cin­gi žmo­nės tie mu­zi­kan­tai. Vie­nas bu­vo taip su­si­ner­vi­nęs dėl pi­ni­gų, kad gra­si­no ki­tą už­muš­ti ir nu­spy­rė „To­y­o­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­liui veid­ro­dė­lį bei iš­kū­lė „Nis­san“ ži­bin­tus. Ki­tas po to­kių veiks­mų krei­pė­si į tei­sė­sau­gą ir teis­me pa­pra­šė at­ly­gin­ti ne tik ma­te­ria­li­nę, bet ir mo­ra­li­nę ža­lą. To­dėl ge­gu­žės 4 die­ną dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo tei­sia­mų­jų suo­le sė­dėjo gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), o nu­ken­tė­ju­sių­jų – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Į ava­ri­jos by­lą liu­dy­ti ne­at­vy­kęs pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas

Pa­ma­žu į prie­kį stu­mia­si žiau­rios ava­ri­jos by­la, ku­rio­je klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) tei­sia­mas už tai, jog gir­tas su­kė­lė eis­mo įvy­kį ir pra­žu­dė tris vie­nos šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio. Ka­dan­gi ne­lai­mė nu­ti­ko mū­sų ra­jo­no ke­ly­je, by­la nag­ri­nė­ja­ma Plun­gės teis­me. Ba­lan­džio 20 die­ną ap­klaus­ta dar vie­na nu­ken­tė­ju­sio­ji – iš už­sie­nio grį­žu­si žu­vu­sio vy­riš­kio ma­ma – ir trys liu­di­nin­kai – vi­si pa­rei­gū­nai. Dar vie­nas pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas, mat pats at­vyk­ti ne­si­tei­kė.

„Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ iš bu­vu­sio va­do­vo pri­si­tei­sė 28,5 tūkst. eu­rų

Bio­ku­ru ši­lu­mą ga­mi­nan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­da­vė į teis­mą bu­vu­sį di­rek­to­rių Ri­man­tą Ša­daus­ką dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo. Jis kal­tin­tas su­da­ręs fik­ty­vius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­li­kęs ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus ki­tai ben­dro­vei. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš me­tus ieš­ki­nį pa­ten­ki­no ir pri­tei­sė iš bu­vu­sio va­do­vo net 82,7 tūkst. eu­rų bei areš­ta­vo tur­tą, ta­čiau prieš tris sa­vai­tes Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas spren­di­mą pa­kei­tė, mi­nė­tą su­mą su­ma­žin­da­mas be­veik dviem treč­da­liais.

Ap­gau­lės bū­du pre­kes iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žęs suk­čius iš­siųs­tas į pa­tai­sos na­mus

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Na­vas­ta“ sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę ap­vo­gęs Al­gis An­dri­jai­tis (gim. 1970 m.) sa­vo po­el­gį ga­lės ap­gal­vo­ti už gro­tų. Plun­giš­kius ap­ga­vęs ma­žei­kiš­kis ba­lan­džio 6 die­ną iš­gir­do „ju­bi­lie­ji­nį“ – de­šim­tą nuosp­ren­dį.

Mu­zi­kan­tai į teis­mą bus at­ves­din­ti su po­li­ci­ja

Ba­lan­džio 3 die­ną tei­sia­mų­jų suo­le tu­rė­jo sė­dė­ti gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (bu­vęs gru­pės „2 Do­na­tai“ na­rys, ku­ris anks­čiau dai­na­vo kar­tu su Do­na­tu Či­žaus­ku – aut. past.), o nu­ken­tė­ju­sių­jų – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys. Pir­ma­jam yra iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, mat yra įta­ria­mas iš­kū­lęs pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lių lan­gus... Ta­čiau pir­ma­die­nio ry­tą va­di­na­mųjų ves­tu­vių mu­zi­kan­tų teis­me ne­bu­vo. Ma­tyt, po sa­vait­ga­lio gro­jo ir dai­na­vo kaž­kur tre­čią die­ną...

De­vy­niskar­t teis­tas plungiškius apgavęs mažeikiškis teisme įrodinėjo, kad nėra... sukčius

Ko­vo 30 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą pa­rei­gū­nai at­ly­dė­jo su­im­tą ma­žei­kiš­kį Al­gį An­dri­jai­tį (gim. 1970 m.). Ne kar­tą su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­rė­jęs vy­ras per­nai ru­de­nį bu­vo „įsi­su­kęs“ ir į plun­giš­kių sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę, esan­čią Sto­ties gat­vė­je. Ap­mul­ki­nęs dar­buo­to­jus, vy­ras per tris kar­tus iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žė ne­ma­žą kie­kį da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, ce­men­to ir ki­to­kių sta­ty­bo­se rei­ka­lin­gų prie­mo­nių. Nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės UAB „Na­vas­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Na­va­lins­kas tei­gė, jog jiems bu­vo pa­da­ry­ta 1596 eu­rų ža­la.

Pra­džia – įžei­džian­čios ži­nu­tės, pa­bai­ga – už ger­klės ir į no­sį...

„Sa­kiau jam, kad at­eis to­kia die­na, kai gaus. Ir ga­vo...“ – ši­taip ant­ra­die­nį teis­me aiš­ki­no­si nie­kur ne­dir­ban­tis, Kar­klė­nuo­se pas se­se­rį gy­ve­nan­tis Re­mi­gi­jus Ka­li­naus­kas (gim. 1992 m.). Jau­nas vy­ras per­nai lap­kri­tį ta­da dar ne­pil­na­me­čiui vieš­to­vė­niš­kiui K. D. (gim. 1999 m.) už įžei­di­nė­ji­mus su­lau­žė no­sį.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama