Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas, dar­bas vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je ir... smur­tas prieš sa­vo vai­ką

Aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas, dar­bas vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je ir... smur­tas prieš sa­vo vai­ką

Už tai, kad du kar­tus smur­ta­vo prieš ma­ža­me­tį sū­nų ir su­kė­lė jam fi­zi­nį skaus­mą, me­niš­kos sie­los vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ban­čiai plun­giš­kei A. R. (gim. 1976 m.) ge­gu­žės 3 die­ną pro­ku­ro­rė pa­siū­lė skir­ti bau­dą. Tuo tar­pu kal­ti­na­mo­ji lai­kė­si sa­vo po­zi­ci­jos, jog vai­kas tu­ri klau­sy­ti ma­mos, ir ne­ma­nė, kad pa­da­rė ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą. Ta­čiau, teis­mo po­sė­džio me­tu nu­skam­bė­jęs tei­gi­nys, kad „ma­ma lie­pė lai­žy­ti šuns my­ža­lus“, iš­ties su­kre­čia ir ver­čia abe­jo­ti mo­ti­nos el­ge­siu.

Anks­čiau ne­teis­ta, iš­si­sky­ru­si A. R. į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ma­ža­me­čiui – 2005 me­tais gi­mu­siam sū­nui. Mo­te­ris kal­ti­na­ma smur­ta­vu­si du kar­tus: 2016 me­tų gruo­džio 19-osios va­ka­re grie­bė vai­ką už ran­kos, už­lau­žė ir nu­tem­pė prie lo­vos, ta­da čiu­po už kak­lo, pa­stū­mė į lo­vą ir stip­riai tren­kė del­nu, o gruo­džio 20-osios ry­te dar dė­jo del­nu per gal­vą, taip su­kel­da­ma 11-me­čiui fi­zi­nį skaus­mą.
Sa­vo kal­tės A. R. ne­pri­pa­ži­no ir aša­ro­da­ma kal­tę ver­tė bu­vu­siam su­tuok­ti­niui V. M., ku­ris teis­me at­sto­va­vo nu­skriaus­tam vai­kui. Esą, vyks­tant sky­ry­bų pro­ce­sui, sū­nus bu­vo nu­tei­ki­nė­ja­mas prieš ją!
Pa­sa­ko­jo, jog su vy­ru iš­si­sky­rė 2016 me­tų ru­de­nį, po ke­le­rių me­tų „tam­py­mo­si“. Už­gy­ve­no du sū­nus, ku­rie po sky­ry­bų li­ko pas ją, ta­čiau da­bar yra pas tė­vą.
Pri­si­min­da­ma gruo­džio 19-osios va­ka­rą, A. R. sa­kė, jog yra la­bai kan­tri, ta­čiau tą va­ka­rą tie­siog „iš­se­ko kan­try­bės tau­rė“. Mo­te­ris kal­bė­jo, jog vai­kai tu­ri at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas. Pa­vyz­džiui, nu­skus­ti bul­ves, iš­ves­ti šu­nį. Ta­čiau vy­res­nė­lis jos ne­klau­sė. Šuns ne­iš­ve­dė, au­gin­ti­nis pri­dir­bo ant grin­dų. „Aš tik griež­tai lie­piau iš­va­ly­ti šu­niu­ko šla­pi­mą, o esu kal­ti­na­ma lie­pu­si vis­ką iš­lai­žy­ti ir smur­ta­vu­si! Taip ne­bu­vo“, – aša­ro­jo mo­te­ris. A. R. ti­ki­no, jog ne­klau­ža­dos ne­bau­dė ir kad per daug „su­tirš­tin­tos spal­vos“.
Ki­tą ry­tą sū­nus vėl el­gė­si įžū­liai, ne­no­rė­jo ei­ti į mo­kyk­lą, o prieš iš­ei­da­mas pa­da­vė pa­si­ra­šy­ti po mo­ky­to­jos pa­sta­ba, kad skriau­džia mer­gai­tes. A. R. sa­kė pa­ba­ru­si vy­res­nė­lį, jog taip ne­ga­li­ma elg­tis. Ka­dan­gi pa­sta­bų bu­vo ga­vęs ir anks­čiau, pa­sa­kė, jog jam gre­sia ne­pil­na­me­čių ko­lo­ni­ja. Vai­kas at­kir­to, jog ma­mai rei­kia pa­si­tik­rin­ti psi­chi­nę svei­ka­tą ir va­žiuo­ti pa­si­gy­dy­ti į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę. „Ta­da aš pa­ė­miau jį už ran­kos ir pa­so­di­nau ant so­fos, dau­giau nie­ko. Vai­kas ne­ga­li taip elg­tis su ma­ma“, – ti­ki­no kal­ti­na­mo­ji, svars­ty­da­ma, jog sū­nus kal­bė­jo tė­vo žo­džiais.
Plun­giš­kė tvir­ti­no, jog abu vai­kus my­li vie­no­dai, ta­čiau ne­klau­so tik vy­res­nė­lis. Tie­sa, da­bar, kai vai­kai bū­na pas tė­vą, si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tu­si į ge­rą­ją pu­sę. Jos ma­ny­mu, sū­nus per tė­vą su­kau­pė daug pyk­čio prieš ma­mą. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, vai­kas ver­čia­mas ma­ne sek­ti – tė­vas pra­šė nu­ko­pi­juo­ti ir per­siųs­ti jam ma­no su­si­ra­ši­nė­ji­mus su ki­tu as­me­niu!“ – pik­ti­no­si mo­te­ris.
Berniuko tė­vas kal­bė­jo kiek ki­taip. Jis ti­ki­no ne­nu­tei­ki­nė­jan­tis vai­kų prieš ma­mą, net­gi prie­šin­gai – ska­ti­na ben­drau­ti, ta­čiau vy­res­nė­lis ne­ro­do di­de­lio no­ro. O si­tu­a­ci­ja pa­si­tai­sė tik to­dėl, kad vai­kai gy­ve­na pas jį. Da­bar ir mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai pa­ge­rė­jo, ir el­ge­sys. O bu­vu­sios žmo­nos su­si­ra­ši­nė­ji­mai su ki­tu as­me­niu, pa­sak vy­ro, jam tik­rai kė­lė ne­ri­mą, mat vai­kai gy­ve­no pas ją, o ji sa­kė gy­ven­sian­ti su mo­te­ri­mi, ku­rios re­pu­ta­ci­ja ne iš ge­riau­sių...
Ta­da, kai sū­nus nu­ken­tė­jo, V. M. gy­ve­no Klai­pė­do­je. Pa­skam­bi­nęs vai­kas pa­sa­kė bi­jan­tis grįž­ti na­mo, pa­pa­sa­ko­jo apie abu ma­mos smur­ta­vi­mo at­ve­jus, jog bu­vo už­lau­žu­si jam ran­ką, tem­pė prie so­fos, grie­bė už kak­lo, že­mi­no, lie­pė lai­žy­ti au­gin­ti­nio pri­derg­tą vie­tą, tren­kė per gal­vą... „Bu­vau nu­ste­bin­tas to, ką pa­pa­sa­ko­jo sū­nus. Esu prieš bet ko­kį smur­tą. Aki­vaiz­du, bu­vu­siai žmo­nai ki­lo psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų, tu­rė­jau re­a­guo­ti į vyks­tan­čius da­ly­kus“, – kal­bė­jo V. M. Jis su­si­sie­kė su sa­vo tė­vais, vai­kas nu­ė­jo pas se­ne­lius ir bu­vo nu­ves­tas į po­li­ci­ją. Aki­vaiz­džių smur­to žy­mių ne­bu­vo, tad į me­di­kus ne­si­krei­pė, ta­čiau skaus­mą, kaip svars­tė vy­ras, vai­kas tik­rai pa­ty­rė. „Jei žmo­gus nesu­si­tvar­ko su sa­vi­mi ir su sa­vo psi­cho­lo­gi­ne bū­se­na, ma­to­me, ko­kia to pa­sek­mė“, – sa­kė vai­ko tė­tis.
A. R. tei­gė esan­ti svei­ka, sa­kė tu­rin­ti me­di­kų iš­ra­šą. Mo­te­ris ti­ki­no nie­ko blo­go sa­vo sūnui ne­no­rė­ju­si ir kar­tu su ad­vo­ka­te pra­šė ją vi­siš­kai iš­tei­sin­ti. Ar­ba pri­pa­žin­ti mi­nė­tus įvy­kius ma­ža­reikš­me vei­ka ir at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.
Vis­gi pro­ku­ro­rė bu­vo ki­to­kios nuo­mo­nės. Mo­ters kal­tę esą įro­do ir tė­čio, ir vai­ko pa­ro­dy­mai. Pa­gar­si­nus nu­ken­tė­ju­sio ber­niu­ko ap­klau­sos duo­me­nis, ma­ty­ti, jog jis tvir­ti­no tą pa­tį – jog su­si­py­ko su ma­ma, ji šau­kė, lie­pė „lai­žy­ti my­ža­lus“, tam­pė už ran­kos, grie­bė už kak­lo, me­tė ant so­fos, tren­kė ran­ka ir kt. Vai­kas sa­kė ver­kęs, bi­jo­jęs, to­dėl po pa­mo­kų ėjęs ne na­mo, o pas se­ne­lius ir skam­bi­nęs tė­čiui. Ber­niu­kas pa­tvir­ti­no, jog ir anks­čiau ma­ma yra tren­ku­si per žan­dą, iš­mė­čiu­si jo daik­tus, iš­mu­šu­si du­rų stik­lą, nu­tren­ku­si že­mėn jo au­gi­na­mą pe­ly­tę, rė­ka­vu­si ir t. t.
Už du ne­sun­kius, ta­čiau ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus prieš vai­ką pro­ku­ro­rė pa­siū­lė A. R. skir­ti 20 MGL dy­džio (753 eu­rų) bau­dą. Teis­mo ver­dik­tas – ge­gu­žės 17 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama