Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » De­šimt me­tų at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je: tiek skir­ta tris žmo­nes pra­žu­džiu­siam vy­rui

De­šimt me­tų at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je: tiek skir­ta tris žmo­nes pra­žu­džiu­siam vy­rui

Sau­sio 30 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo kaip nie­kad daug ži­niask­lai­dos at­sto­vų – tos die­nos po­pie­tę tei­sė­jas skel­bė nuosp­ren­dį klai­pė­die­čiui Igo­riui Cvet­ko­vui (gim. 1971 m.), ku­ris 2015-ųjų ru­de­nį ne­to­li Plun­gės gir­tas pa­da­rė ava­ri­ją ir pra­žu­dė tris vie­nos šei­mos na­rius.

Po ne­lai­mės pra­ėjus dve­jiems me­tam ir be­veik ke­tu­riems mė­ne­siams, tra­giš­ką ava­ri­ją su­kė­lęs I. Cvet­ko­vas bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu. Vy­ras iš­klau­sy­ti nuosp­ren­džio at­vy­ko ly­di­mas sa­vo bu­vu­sios žmo­nos Lai­mos Cvet­ko­vos, su ku­ria iš­si­sky­rė iš­kart po eis­mo įvy­kio. Mo­te­ris jam gel­bė­jo ap­si­ren­giant – per ava­ri­ją I. Cet­ko­vas ne­te­ko kai­rės ran­kos ir da­bar ne­žio­ja pro­te­zą. Skel­bia­mo teis­mo spren­di­mo klau­sė­si ir ke­le­tas žu­vu­sių­jų ar­ti­mų­jų, tarp ku­rių bu­vo sū­naus ne­te­kęs Al­gir­das Dar­gu­žas iš Rad­vi­liš­kio ir žu­vu­sio­sios ma­ma Ni­jo­lė Na­vic­kie­nė iš to pa­ties mies­to.
Su per­trau­ko­mis nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la už­tru­ko ga­na il­gai – teis­mui rei­kė­jo ap­klaus­ti ne­ma­žai liu­di­nin­kų ir nu­ken­tė­ju­siuo­sius, skir­ti eks­per­ti­zę ir iš­klau­sy­ti eks­per­tus, iš­tir­ti by­los me­džia­gą. Be to, by­la bu­vo ati­de­da­ma ir dėl kal­ti­na­mo­jo li­gos.
Di­džiu­lė eis­mo ne­lai­mė įvy­ko 2015 me­tų spa­lio 4-osios va­ka­re maž­daug du ki­lo­met­rai nuo Plun­gės, va­žiuo­jant Tel­šių link, ties Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re. Vi­su­rei­gis „Hy­un­dai Gal­lo­per“, vai­ruo­ja­mas I. Cvet­ko­vo, va­žia­vo iš Kur­šė­nų Plun­gės link, o „BMW 520“, vai­ruo­ja­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jo Ra­mū­no Dar­gu­žo (gim. 1979 m.) – iš Pa­lan­gos Šiau­lių kryp­ti­mi. Pas­ta­ra­sis vy­ras su šei­ma grį­žo iš pa­jū­rio, kur vi­si pra­mo­ga­vo vy­res­nio­sios

duk­ros 11-ojo gim­ta­die­nio pro­ga. Prieš pat 19 va­lan­dą mi­nė­ti au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė kak­to­mu­ša: vi­su­rei­gio vai­ruo­to­jas kir­to iš­ti­si­nę eis­mo li­ni­ją ir iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, taip su­da­ry­da­mas kliū­tį BMW vai­ruo­to­jui. Šis, veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, taip pat pa­su­ko į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ta­čiau „Hy­un­dai“ ta­da stai­giai me­tė­si at­gal, į sa­vo juos­tą, ir rė­žė­si į BMW.
Žu­vo R. Dar­gu­žas (gim. 1979 m.), jo žmo­na Mil­da (gim. 1983 m.) bei tre­jų me­tu­kų duk­ry­tė. Gy­va li­ko tik vy­res­nio­ji duk­ra, 11-me­tė. Mer­gai­tė bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta, bet iš­gy­ve­no. Da­bar ją au­gi­na mo­čiu­tė N. Na­vic­kie­nė Rad­vi­liš­ky­je. Su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė ir I. Cvet­ko­vas bei su juo va­žia­vę ke­lei­viai: žmo­na Lai­ma (gim. 1973 m.) bu­vo su­ža­lo­ta sun­kiai, 16-me­tė duk­ra – ne­sun­kiai, pas­ta­ro­sios 17-me­tis drau­gas – ne­žy­miai. Pa­aiš­kė­jo, jog kal­ti­nin­kas vai­ra­vo gir­tas (krau­jy­je ras­ta 1,68 pro­mi­lės al­ko­ho­lio).
Vie­no teis­mo po­sė­džio me­tu nu­ken­tė­ju­sių­jų at­si­pra­šęs, bet kal­tę nei­gęs I. Cvet­ko­vas sa­vo pa­ro­dy­mus da­vė po vi­sų pro­ce­so da­ly­vių ap­klau­sos. Ta­da pa­sa­kė, jog ne­la­bai ką te­pri­si­me­na, mi­nė­jo, jog su šei­ma bu­vo pas žmo­nos te­tą, iš­va­ka­rė­se iš­gė­rė, ta­čiau ki­tą die­ną ti­ki­no svai­ga­lų ne­be­var­to­jęs. Ko­dėl iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Pa­ma­tęs prie­šais at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, su­ko at­gal į sa­vo juos­tą, bet įvy­ko su­si­dū­ri­mas. Ga­liau­siai sa­vo kal­tę pa­sa­kė pri­pa­žįs­tan­tis iš da­lies, t. y., kad pa­žei­dė ke­lių eis­mo tai­syk­les.
Dėl šios tra­ge­di­jos nu­ken­tė­ju­siais bu­vo pri­pa­žin­ti net de­vy­ni as­me­nys: li­ku­si gy­va 11-me­tė mer­gai­tė, N. Na­vic­kie­nė, A. Dar­gu­žas, pas­ta­ro­jo žmo­na Vi­ta­li­ja Dar­gu­žie­nė, žu­vu­sio­jo se­suo, žu­vu­sio­sios bro­lis, taip pat tei­sia­mo­jo žmo­na L. Cvet­ko­va, jų duk­ra ir mer­gi­nos drau­gas. Pas­ta­rie­ji trys ieš­ki­nių ne­reiš­kė, o pra­žu­dy­tos šei­mos ar­ti­mie­ji pra­šė at­ly­gin­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­las, iš vi­so – apie 750 tūkst. eu­rų.
Sau­sio 30 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė, jog I. Cvet­ko­vas pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nio 6 da­lį ir nu­tei­sia­mas mak­si­ma­lia 10 me­tų ne­lais­vės baus­me, ku­rią tu­rės at­lik­ti at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je. Taip pat jam už­draus­ta tre­jus me­tus vai­ruo­ti. Ci­vi­li­niai ieš­ki­niai ten­kin­ti iš da­lies: iš nu­teis­to­jo li­ku­siai gy­vai mer­gai­tei pri­teis­ta 100 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los, jos glo­bė­ja ta­pu­siai mo­čiu­tei N. Na­vic­kie­nei, A. Dar­gu­žui ir V. Dar­gu­žie­nei – per­pus ma­žes­nės su­mos, o žu­vu­sio­jo se­se­riai ir žu­vu­sio­sios bro­liui – po 30 tūkst. eu­rų. Iš vi­so – 310 tūkst. eu­rų (anks­tes­niais mū­sų pi­ni­gais iš­ei­tų mi­li­jo­nas li­tų). Areš­tuo­ta pus­an­tro I. Cvet­ko­vo bu­to Klai­pė­do­je (apie 100 tūkst. eu­rų ver­tės), pu­sę pa­lie­kant bu­vu­siai jo žmo­nai.
Po teis­mo ži­niask­lai­dos kal­bin­tas nu­teis­ta­sis ne­bu­vo kal­bus, ne­pa­sa­kė, ar nuosp­ren­dį skųs, tik tars­te­lė­jo, jog jo nuo­mo­nė nie­kam ne­rū­pi.
Be­je, at­vi­ro­ji ko­lo­ni­ja Pra­vie­niš­kė­se, į ku­rią siun­čia­mas I. Cvet­ko­vas, nė­ra visai kaip ka­lė­ji­mas. Di­džio­ji da­lis nu­teis­tų­jų čia ir sė­di už ava­ri­jas, ta­čiau są­ly­gos čia iš­ties daug švel­nes­nės nei pa­tai­sos na­muo­se. Pa­tal­po­se nu­teis­tie­ji ga­li tu­rė­ti te­le­vi­zo­rius ir kom­piu­te­rius, jie kas­dien ga­li vyk­ti į dar­bą bet ku­rio­je Lie­tu­vos vie­to­je, tik po dar­bo tu­ri grįž­ti į ko­lo­ni­ją. Tin­ka­mai be­si­el­gian­tys sa­vait­ga­liais net iš­lei­džia­mi į na­mus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama