Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Į ava­ri­jos by­lą liu­dy­ti ne­at­vy­kęs pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas

Į ava­ri­jos by­lą liu­dy­ti ne­at­vy­kęs pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas

Pa­ma­žu į prie­kį stu­mia­si žiau­rios ava­ri­jos by­la, ku­rio­je klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) tei­sia­mas už tai, jog gir­tas su­kė­lė eis­mo įvy­kį ir pra­žu­dė tris vie­nos šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio. Ka­dan­gi ne­lai­mė nu­ti­ko mū­sų ra­jo­no ke­ly­je, by­la nag­ri­nė­ja­ma Plun­gės teis­me. Ba­lan­džio 20 die­ną ap­klaus­ta dar vie­na nu­ken­tė­ju­sio­ji – iš už­sie­nio grį­žu­si žu­vu­sio vy­riš­kio ma­ma – ir trys liu­di­nin­kai – vi­si pa­rei­gū­nai. Dar vie­nas pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas, mat pats at­vyk­ti ne­si­tei­kė.

Nuo šios tra­giš­kos ava­ri­jos pra­ėjo jau pus­an­trų me­tų, by­la pra­dė­ta nag­ri­nė­ti šių me­tų va­sa­rį. Kal­ti­na­ma­sis dar ne­kal­bė­jo – kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir pa­ro­dy­mus sa­kė duo­si­ąs pas­ku­ti­nis. Anks­tes­niuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se ap­klaus­ta da­lis liu­di­nin­kų, eks­per­tai, be­veik vi­si nu­ken­tė­ju­sie­ji. Žu­vu­sių­jų ar­ti­mųjų ben­dra ieš­ki­nių su­ma sie­kia 750 tūkst. eu­rų.
Pri­me­na­me, jog eis­mo ne­lai­mė įvy­ko 2015 me­tų spa­lio 4-osios va­ka­re ties Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re. Vi­su­rei­gis „Hy­un­dai Gal­lo­per“, vai­ruo­ja­mas ne­blai­vaus I. Cvet­ko­vo, kir­to iš­ti­si­nę eis­mo li­ni­ją ir iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, o „BMW 520“ vai­ravęs Ra­mū­nas Dar­gu­žas (gim. 1979 m.), veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, taip pat pa­su­ko į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ta­čiau „Hy­un­dai“ ta­da stai­giai me­tė­si at­gal, į sa­vo juos­tą, ir kak­to­mu­ša rė­žė­si į BMW. Žu­vo R. Dar­gu­žas, jo 31-erių žmo­na bei tre­jų me­tu­kų duk­ry­tė. Gy­va li­ko tik vy­res­nio­ji duk­ra, 11-me­tė. Su­žei­di­mų pa­ty­rė ir I. Cvet­ko­vas – vy­ras li­ko be kai­rės ran­kos, su­žeis­ta bu­vo jo žmo­na ir duk­ra bei pas­ta­ro­sios drau­gas.
Ba­lan­džio 20 die­ną teis­mo po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo pra­šy­mo: kal­ti­na­mo­jo ad­vo­ka­tas Vid­man­tas Mar­ty­šius pa­reiš­kė, jog sa­vo ini­cia­ty­va krei­pė­si į ki­tą eks­per­tą – Va­len­ti­ną Mi­tu­ne­vi­čių, ku­ris at­li­ko eis­mo įvy­kio eks­per­ti­zę, tad nau­ją iš­va­dą no­rė­tų pri­jung­ti prie by­los. Ta­čiau pro­ku­ro­ras su­abe­jo­jo, ar iš­va­dą tei­ku­siam spe­cia­lis­tui te­be­ga­lio­ja eks­per­to li­cen­ci­ja, tad teis­mas šią in­for­ma­ci­ją nu­spren­dė pa­si­tiks­lin­ti iki ki­to po­sė­džio.
To­liau bu­vo ap­klau­sia­mi pa­rei­gū­nai.
Eis­mo įvy­kių ty­rė­ja iš Klai­pė­dos Ai­na Skro­ma­nie­nė į įvy­kio vie­tą sa­kė nu­va­žia­vu­si spa­lio 5-osios ry­te kar­tu su au­to­tech­ni­ku-eks­per­tu Vir­gi­ni­ju­mi Pa­če­bu­tu. Plun­giš­kiai ne­lai­mės vie­to­je dir­bo ava­ri­jos va­ka­rą, o ji su ko­le­ga ava­ri­jos vie­tą ki­tą die­ną ap­žiū­rė­jo dar kar­tą, su­ra­šė pa­pil­do­mą eis­mo įvy­kio vie­tos ap­žiū­ros pro­to­ko­lą. Mi­nė­jo, jog ras­ta daug pėd­sa­kų abie­jo­se ke­lio pu­sė­se, daug iš­mė­ty­tų daik­tų, už­fik­sa­vo stab­dy­mo, su­si­dū­ri­mo, sly­di­mo, as­fal­to iš­sko­bi­mo ir ki­tas žy­mes. Kiek te­ko pa­rei­gū­nei ben­drau­ti su liu­dy­to­jais, vi­si ak­cen­ta­vo, jog I. Cvet­ko­vas bu­vo iš­va­žia­vęs į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą.
Pa­rei­gū­nė Au­re­li­ja Stan­či­kie­nė tą va­ka­rą mi­nė­jo dir­bu­si eki­pa­že su ko­le­go­mis plun­giš­kiais Egi­di­ju­mi Grikš­tu ir Ir­man­tu Skro­de­niu. Ga­vę pra­ne­ši­mą, iš­sku­bė­jo į ava­ri­jos vie­tą. Ji pa­ti sa­kė re­gu­lia­vu­si eis­mą, sten­gė­si ap­sau­go­ti įvy­kio vie­tą nuo smal­suo­lių, fo­to­gra­fa­vo žu­vu­sius žmo­nes. Liu­di­nin­kas E. Grikš­tas ava­ri­jos vie­tą įvar­di­jo kaip cha­o­są: vie­nas su­mai­to­tas au­to­mo­bi­lis bu­vo grio­vy­je, ki­tas – ke­ly­je ant šo­no, vi­sur pa­ži­rę daik­tai ir šu­kės, dir­bo me­di­kai ir gel­bė­to­jai. Jis ben­dra­vo su liu­di­nin­kais, už­si­ra­šė jų duo­me­nis, pa­dė­jo ty­rė­jai ma­tuo­ti at­stu­mus.
Teis­mas pla­na­vo ap­klaus­ti dar du po­li­ci­nin­kus – I. Skro­de­nį ir Si­gi­tą Pra­ko­pą. Pas­ta­ra­sis jau yra su­lau­kęs pa­rei­gū­no pen­si­jos ir iš­va­žia­vęs į už­sie­nį. Jo nu­tar­ta ne­be­kvies­ti. O dėl I. Skro­de­nio ne­at­vy­ki­mo teis­mo da­ly­viai pyk­te­lė­jo, svars­tė, kad bu­vi­mas tė­vys­tės atos­to­go­se nė­ra li­ga. „Jam prie vei­do la­biau­siai tik­tų at­ves­di­ni­mas. Tai pa­si­ty­čio­ji­mas iš teis­mo!“ – pa­reiš­kė ad­vo­ka­tas V. Mar­ty­šius. Tei­sė­jas tuoj pat pri­ėmė spren­di­mą šį pa­rei­gū­ną ki­tą kar­tą at­ves­din­ti.
Dar bu­vo ap­klaus­ta pas­ku­ti­nė iš nu­ken­tė­ju­sių­jų – žu­vu­sio­jo ma­ma Vi­ta­li­ja Dar­gu­žie­nė. Mo­te­ris daug me­tų dir­ba Lon­do­ne, ten ją ir pa­sie­kė bai­si ži­nia – apie tai te­le­fo­nu pra­ne­šė Rad­vi­liš­ky­je gy­ve­nan­tis su­tuok­ti­nis. Jau ki­tą ry­tą ji par­skri­do į Lie­tu­vą. Pa­sa­ko­jo, jog su li­ku­sia gy­va anū­ke sa­vai­tę pra­bu­vo li­go­ni­nė­je, kur at­si­pra­šy­ti už sa­vo vy­rą bu­vo at­ėju­si tik I. Cvet­ko­vo žmo­na. Pri­si­min­da­ma iš­gy­ven­tą ne­tek­ties skaus­mą, mo­te­ris nuo­lat brau­kė aša­ras, vai­to­jo, kaip jai trūks­ta sū­naus, mar­čios ir anū­kės, kad ne­be­ga­li gy­ven­ti be vais­tų. Ji pa­pra­šė 526 eu­rų tur­ti­nei ir 100 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.
Li­ku­si gy­va anū­kė, pa­sak mo­ters, jau su­si­tai­kė su ar­ti­miau­sių žmo­nių ne­tek­ti­mi – esą taip pa­ti pa­sa­kė, už­si­min­da­ma, kad rei­kia gy­ven­ti su tais, ku­rie jai li­ko. Ta­čiau iki šiol mer­gai­tė ne­ra­miai mie­ga, blaš­ko­si, strei­kuo­ja jos at­min­tis.
To­liau ši by­la bus nag­ri­nė­ja­ma ge­gu­žės 23 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama