Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vo šach­ma­tų tre­ne­ris ir jo drau­gė

Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vo šach­ma­tų tre­ne­ris ir jo drau­gė

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me jau nuo pa­va­sa­rio ban­do­ma at­vers­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je kal­ti­na­muo­ju yra Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vai­tis (gim. 1987 m.) ir jo drau­gė Ir­ma Šim­ku­tė (gim. 1984 m.). Ant­ra­die­nį teis­mo po­sė­dį te­ko dar kar­tą ati­dė­ti, mat ne­at­vy­ko nu­ken­tė­ju­sy­sis To­mas Sa­ka­laus­kas. Mi­nė­ta po­ra į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po dėl... ki­li­mo.

Aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis plun­giš­kis šach­ma­tų tre­ne­ris S. Kal­vai­tis į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vo pir­mą kar­tą. Šiuo me­tu be­dar­bė jo drau­gė I. Šim­ku­tė su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų anks­čiau taip pat sa­kė ne­tu­rė­ju­si. Jiems abiem pa­reikš­tas kal­ti­ni­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 str. 1 da­lį (va­gys­tė).
Mi­nė­ta po­ra pro­ble­mų pri­si­da­rė dėl ki­li­mo, kai ža­dė­jo pirk­ti Sa­ka­laus­kų bu­tą. Nu­ken­tė­ju­si pu­sė tei­gia, jog ke­lių šim­tų eu­rų ver­tės ki­li­mas bu­vo pa­vog­tas, ta­čiau kal­ti­na­mo­ji pu­sė tai ka­te­go­riš­kai nei­gia – esą ne­šva­rus ki­li­mas bu­vo tie­siog iš­mes­tas, prieš tai at­si­klau­sus šei­mi­nin­kų.

Ge­gu­žės mė­ne­sį ši by­la ne­įvy­ko, nes ne­ga­lė­jo at­vyk­ti kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tas Ma­rius Gri­cius. Be gy­nė­jo S. Kal­vai­tis ir I. Šim­ku­tė by­li­nė­tis ne­su­ti­ko. Taip pat ne­bu­vo ir T. Sa­ka­laus­ko. Bir­že­lio mė­ne­sį pas­ta­ra­sis vėl ne­pa­si­ro­dė. Bu­vo tik vy­riš­kio at­sto­vė – su­gy­ven­ti­nė R. Sa­ka­laus­kai­tė (apie šią jau nu­teis­tą kle­bo­no bu­hal­te­rę ra­šė­me ne kar­tą – aut. past.) bei jų ad­vo­ka­tas Eval­das Jo­nas Šo­rius. Ta­čiau ta­da teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, kad nu­ken­tė­ju­sio­jo T. Sa­ka­laus­ko da­ly­va­vi­mas bū­ti­nas ir pa­da­rė per­trau­ką iki rug­pjū­čio 29 die­nos.
Šį ant­ra­die­nį si­tu­a­ci­ja bu­vo to­kia pa­ti – nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­pa­si­ro­dė. Pa­sak R. Sa­ka­laus­kai­tės, jos vy­riš­kis dir­ba Ško­ti­jo­je, o darb­da­vys ne­iš­lei­džia iš dar­bo. Pa­tei­kė teis­mui ir pa­žy­mą, ku­rią esą pa­si­ra­šė darb­da­vys.
Nors nu­ken­tė­ju­sio­jo ad­vo­ka­tas E. J. Šo­rius svars­tė, kad by­lą ga­li­ma nag­ri­nė­ti ir be T. Sa­ka­laus­ko, kal­ti­na­mo­ji pu­sė su tuo ne­su­ti­ko. S. Kal­vai­čio ir I. Šim­ku­tės ad­vo­ka­tas M. Gri­cius pri­mi­nė, kad teis­mas yra pri­ėmęs nu­tar­tį, jog nu­ken­tė­ju­sio­jo da­ly­va­vi­mas bū­ti­nas, va­di­na­si, rei­kia im­tis prie­mo­nių! Tei­si­nin­ko ma­ny­mu, T. Sa­ka­laus­ko ne­at­vy­ki­mą rei­kė­tų lai­ky­ti ne­pa­tei­si­na­mu ir jam tai­ky­ti prie­var­ti­nį at­ves­di­ni­mą!
Tei­sė­ja nu­spren­dė, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam duo­da­ma pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė į teis­mą at­vyk­ti pa­čiam – ne­at­vy­kus rug­sė­jo 18-ąją, bus tai­ko­mos prie­var­tos prie­mo­nės. Į T. Sa­ka­laus­ko ad­vo­ka­to svars­ty­mą, jog rei­kė­tų pa­lauk­ti spa­lio mė­ne­sio, tei­sė­ja at­sa­kė, jog nie­kas ne­lauks, kol Ško­ti­jo­je bus nuim­tas der­lius!

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama