Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Mo­te­ris 80-me­tį kai­my­ną kal­ti­na ty­či­niu jos tur­to su­ga­di­ni­mu

Mo­te­ris 80-me­tį kai­my­ną kal­ti­na ty­či­niu jos tur­to su­ga­di­ni­mu

Kai­my­nų ne­san­tai­ka prie ge­ro ne­pri­ve­da. Ne­re­tai – prie teis­mo du­rų. Ši­taip nu­ti­ko Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me esan­čios so­dų ben­dri­jos „Svei­ka­ta“ dviem kai­my­nams iš Tu­jų gat­vės: Bi­ru­tė Kle­naus­kie­nė ap­kal­ti­no ke­lio­li­ka me­tų už ją vy­res­nį An­ta­ną Ja­nu­lį ty­či­niu tur­to su­ga­di­ni­mu. Esą se­no­lis siau­tė­jo su­dau­žy­da­mas ūki­nio pa­sta­to lan­gą, plėš­da­mas pa­sta­to len­tas, su­ga­din­da­mas liet­vamz­džius, su­lanks­ty­da­mas tvo­ros da­lį ir krės­da­mas ki­to­kias ei­bes. Ta­čiau 80-me­tis vy­ras die­va­go­jo­si nie­ko ne­pa­da­ręs ir net ne­si­ruo­šian­tis at­si­pra­šy­ti!

Ka­dan­gi ši by­la – pri­va­taus kal­ti­ni­mo, tai pir­miau­sia teis­mas su­ren­gė tai­ki­na­mą­jį po­sė­dį. Rug­pjū­čio 21 die­ną abi pu­sės į teis­mą at­vy­ko ly­di­mos ad­vo­ka­tų: pri­va­ti kal­tin­to­ja B. Kle­naus­kie­nė – su Ro­ma­nu Lu­pei­ka, įta­ria­ma­sis dėl tur­to su­ga­di­ni­mo A. Ja­nu­lis – su Al­giu Staš­kū­nu.
Pri­va­taus kal­ti­ni­mo skun­dą nag­ri­nė­jan­ti tei­sė­ja pir­miau­sia pa­gar­si­no skun­do es­mę. Pa­gal jį mo­te­ris kai­my­ną kal­ti­na vis­ką ga­di­nus 2016 me­tų gruo­džio mė­ne­sį. Tei­gia­ma, jog ben­dra­me 0,0578 ha plo­to že­mės skly­pe A. Ja­nu­lis ty­čia su­ga­di­no moters ūki­nio pa­sta­to mū­ri­nę sie­ną ir sto­go dan­gą, nu­plė­šė me­di­nes len­tas, iš­grio­vė ūki­nio pa­sta­to an­gą, skir­tą iš­ei­ti viš­toms, iš­kū­lė lan­gą, su­ga­di­no liet­vamz­džius, su­lanks­tė vie­los tin­klą (tvo­ros da­lį), ski­rian­tį jų skly­pus. B. Kle­naus­kie­nė tei­gė pa­ty­ru­si 332 eu­rų ža­lą, tad A. Ja­nu­lis tu­rin­tis bū­ti nu­baus­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 187 str. 1 da­lį (dėl ty­či­nio sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mo).
Tei­sė­jai pa­si­do­mė­jus, ar ne­pa­vy­ko kai­my­nams su­si­tai­ky­ti, pir­miau­sia pa­si­sa­kė B. Kle­naus­kie­nės ad­vo­ka­tas. Jo tei­gi­mu, kon­flik­tai ir skun­dai tarp šių žmo­nių tę­sia­si ne vie­ne­rius me­tus, jie abu gy­ve­na so­dų ben­dri­jo­je, skly­pai ri­bo­ja­si, tad pro­ble­mos nie­kaip ne­si­bai­gia. „Bi­ru­tė no­rė­tų tai­ky­tis, ji el­gia­si la­bai ko­rek­tiš­kai, bet A. Ja­nu­lio nuo­mo­nė yra prie­šin­ga, vy­ras nuo­lat kai­my­nę ko­ne­vei­kia ir že­mi­na vie­šo­je vie­to­je“, – tei­gė R. Lu­pei­ka. Tei­si­nin­kas svars­tė, jog šiuo at­ve­ju vis­kas pri­klau­so nuo vy­riš­kio, t. y., ar jis pri­pa­žįs­ta at­li­kęs ne­tei­sė­tus veiks­mus. Esą tik ta­da bū­tų ga­li­ma tar­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo!
Ta­čiau tur­to nio­ko­ji­mu kal­ti­na­mas A. Ja­nu­lis ne­no­rė­jo pri­si­pa­žin­ti. „Nie­ko ne­pa­da­riau ir ne­si­ruo­šiu at­si­pra­šy­ti! De­šimt me­tų tai­ko­mės, bet ji pa­ti yra prieš. Aš vi­sa­da esu ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­kęs. Net ne­su­pran­tu, kuo esu kal­ti­na­mas. Kur įro­dy­mai? Aš ją pa­čią į teis­mą ga­liu pa­duo­ti!“ – pik­ti­no­si vy­riš­kis.
Kai­my­nams ne­su­ge­bė­jus su­si­tai­ky­ti ir vis­ko iš­spręs­ti gra­žiuo­ju, rug­pjū­čio 30 die­ną nu­ma­ty­tas jau tei­sia­ma­sis po­sė­dis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama