Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Muzikantų byla: taip „su­ėmė ner­vai“, kad pa­gra­si­no ko­le­gą nudaužti...

Muzikantų byla: taip „su­ėmė ner­vai“, kad pa­gra­si­no ko­le­gą nudaužti...

Emo­cin­gi žmo­nės tie mu­zi­kan­tai. Vie­nas bu­vo taip su­si­ner­vi­nęs dėl pi­ni­gų, kad gra­si­no ki­tą už­muš­ti ir nu­spy­rė „To­y­o­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­liui veid­ro­dė­lį bei iš­kū­lė „Nis­san“ ži­bin­tus. Ki­tas po to­kių veiks­mų krei­pė­si į tei­sė­sau­gą ir teis­me pa­pra­šė at­ly­gin­ti ne tik ma­te­ria­li­nę, bet ir mo­ra­li­nę ža­lą. To­dėl ge­gu­žės 4 die­ną dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo tei­sia­mų­jų suo­le sė­dėjo gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), o nu­ken­tė­ju­sių­jų – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Anks­čiau gru­pė­je „Du Do­na­tai“ dai­na­vęs D. Bal­vo­čius mi­nė­jo gy­ve­nan­tis Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) – sa­kė tu­rin­tis vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ban­tis mi­nė­to mies­te­lio me­no mo­kyk­lo­je. Teis­tu­mo ne­tu­ri, ta­čiau 2015 me­tais dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo į ne­ma­lo­nu­mus bu­vo įsi­pai­nio­jęs Ma­žei­kiuo­se. Tie­sa, tą­syk bu­vo at­leis­tas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės abiem pu­sėms su­si­tai­kius.
Šį­kart su­si­tai­ky­mo, pa­na­šu, ne­bus. D. Bal­vo­čius sa­vo kal­tę sa­kė pri­pa­žįs­tan­tis tik iš da­lies, be­veik vis­ką va­di­no ab­sur­du ir me­lu, o įsi­žei­dęs nu­ken­tė­ju­sy­sis A. Jo­cys rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti 3000 eu­rų ne­tur­ti­nę ir 400 eu­rų tur­ti­nę ža­las.
Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2016 me­tų rug­pjū­čio 16-osios nak­tį Pa­pla­te­lės kai­me, Plokš­ti­nės gat­vė­je, prie po­il­sia­vie­tės „Oda“, ku­ri pri­klau­so A. Jo­ciui. Dai­ni­nin­kas D. Bal­vo­čius kal­ti­na­mas tuo, jog vie­šo­je vie­to­je, ty­čia, gir­dint ki­tiems as­me­nims – Kris­ti­nai Vla­dič­kai­tei, Ri­čar­dui Ma­te­vi­čiui ir Aud­riui Rau­do­niui – įžū­liais veiks­mais, t. y. sig­na­li­zuo­da­mas au­to­mo­bi­liu ir rė­kau­da­mas: „Iš­eik, Arū­nai, už­mu­šiu!“, nu­spy­rė „To­y­o­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­lio veid­ro­dė­lį, iš­kū­lė „Nis­san Al­me­ra“ prie­ki­nį bei ga­li­nį ži­bin­tus ir tuo pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką bei su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį.
Sa­vo chu­li­ga­niš­ką el­ge­sį D. Bal­vo­čius tei­si­no tuo, jog „su­ėmė ner­vai“. Tvir­ti­no, jog tą nak­tį grį­žo iš kon­cer­to ir už­su­ko pas A. Jo­cį – su juo esą bu­vo su­si­ta­ręs su­si­tik­ti, mat pas­ta­ra­sis tu­rė­jo įduo­ti 600 eu­rų. Ne­va bu­vęs ko­le­ga tu­rė­jo jam grą­žin­ti sko­lą. Pi­ni­gų bū­ti­nai rei­kė­jo, mat ry­te ruo­šė­si ei­ti į krikš­ty­nas. Bet A. Jo­cys nak­tį jo ne­įsi­lei­do, te­le­fo­nu ne­at­si­lie­pė. To­dėl D. Bal­vo­čius ir už­siu­to: sig­na­li­za­vo, švie­tė au­to­mo­bi­lio ži­bin­tais į lan­gus, nu­spy­rė vie­no au­to­mo­bi­lio veid­ro­dė­lį ir iš­va­žia­vo. Už­muš­ti ti­ki­no ne­gra­si­nęs ir ki­to au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų sa­kė ne­dau­žęs – tai esan­tis ab­sur­das! Už nu­spir­tą veid­ro­dė­lį su­ti­ko at­ly­gin­ti 100 eu­rų, o mo­ra­li­nės ža­los iš­vis ne­pri­pa­ži­no – tai, jo ma­ny­mu, ir­gi ab­sur­das!
Tei­sė­jas ste­bė­jo­si, kad kal­ti­na­ma­sis ne­ži­no, kaip ci­vi­li­zuo­tai su­si­grą­žin­ti sko­lą, klau­sė, ar dai­ni­nin­kas iš­vis su­pran­ta, kad el­gė­si chu­li­ga­niš­kai? D. Bal­vo­čius tei­si­no­si, jog trū­ko kan­try­bė...
Nu­ken­tė­ju­sy­sis A. Jo­cys įvy­kius nu­pa­sa­ko­jo kiek ki­taip, ti­ki­no, jog pir­mą kar­tą iš­gir­do, kad bu­vo sko­lin­gas. Esą bu­vo prie­šin­gai.
Pa­sa­ko­jo, jog D. Bal­vo­čius pas jį pra­dė­jo gro­ti be­ne nuo 16 me­tų. Se­niau nei prieš trejus me­tus – 2014 me­tų sau­sį A. Jo­cys jam per­lei­do iš­si­mo­kė­ti­nai au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“ už be­ne 11 tūkst. eu­rų. Ža­dė­jo iš­si­mo­kė­ti per pus­me­tį, kaip už­sta­tą pa­li­ko au­to­mo­bi­lį „Re­nault“, ver­tą 2500 eu­rų, dar gar­so ko­lo­nė­lę. Ta­čiau D. Bal­vo­čius ne­iš­si­mo­kė­jo, au­to­mo­bi­lio ne­grą­ži­no. A. Jo­cys krei­pė­si į Ma­žei­kių po­li­ci­ją ir, pa­si­ė­męs ant­rus rak­tus, nu­vy­ko į ko­le­gos kie­mą bei par­si­va­rė „Pas­sa­tą“. Ta­da per­ra­šė au­to­mo­bi­lį drau­gei K. Vla­dič­kai­tei. Bet D. Bal­vo­čius juos įti­ki­no, kad su­mo­kės, to­dėl au­to­mo­bi­lis an­trą kar­tą at­si­dū­rė pas jį. Ta­čiau ne­iš­si­mo­kė­jo – par­da­vė ki­tam žmo­gui. A. Jo­cys pik­ti­no­si, kad tai D. Bal­vo­čius li­ko jam sko­lin­gas, o ne prie­šin­gai!
Nu­ken­tė­ju­sy­sis tvir­ti­no, jog tuo me­tu jo ir drau­gės san­ty­kiai bu­vo įtemp­ti, jie­du mie­go­jo skir­tin­guo­se po­il­sia­vie­tės kam­ba­riuo­se. Nak­tį, at­vy­kus D. Bal­vo­čiui, gir­dė­jo rė­ka­vi­mus ir gar­si­nį sig­na­li­za­vi­mą, ta­čiau no­sies lau­kan ne­ki­šo – ma­ža kas ga­li nu­tik­ti, kai gra­si­na­ma nu­žu­dy­ti... Po­li­ci­ją iš­kvie­tė ry­te, pa­ma­tęs, kad ap­ga­din­tas „To­y­o­ta“ au­to­mo­bi­lis. Pa­rei­gū­nams iš­va­žia­vus, pa­ste­bė­jo, kad kliu­vo ir ki­tai ma­ši­nai, sto­vė­ju­siai kiek ato­kiau. Ža­lą A. Jo­cys įver­ti­no 300 eu­rų, ta­čiau pri­dė­jo dar 100 eu­rų – tiek tu­rė­jo su­mo­kė­ti lat­viai, ku­rie bu­vo ap­si­sto­ję jo po­il­sio na­muo­se, ta­čiau iš­va­žia­vo ne­su­mo­kė­ję, mat li­ko pik­ti, ne­iš­mie­go­ję...
Po to­kio D. Bal­vo­čiaus chu­li­ga­niš­ko el­ge­sio A. Jo­cys ti­ki­no pa­ty­ręs svei­ka­tos pa­blo­gė­ji­mą, pra­stai mie­ga, su­ma­žė­jo klien­tų, o bai­siau­sia – su­griu­vo san­ty­kiai su drau­ge! „Ši­tas vai­kas ga­lu­ti­nai su­nai­ki­no ma­no at­ei­tį su ta mer­gi­na“, – ant bu­vu­sio ko­le­gos nir­šo mu­zi­kan­tas.
Teis­mas ap­klau­sė ir du liu­di­nin­kus: pa­rei­gū­nę Auš­rą Mon­tri­mai­tę ir dar­bi­nin­ką R. Ma­te­vi­čių.
Po­li­ci­nin­kė pa­tvir­ti­no, jog su ko­le­ga ry­te vy­ko į Pa­pla­te­lės kai­mą, ra­do ap­ga­din­tą au­to­mo­bi­lį, o nu­ken­tė­jęs A. Jo­cys pa­pa­sa­ko­jo, kad nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė D. Bal­vo­čius. Dar­bi­nin­kas R. Ma­te­vi­čius mi­nė­jo tą va­ka­rą su pa­žįs­ta­mu A. Rau­do­niu­mi žve­jo­ję, pas­kui grį­žę į kam­ba­rį po­il­sia­vie­tė­je. Nak­tį sa­kė gir­dė­jęs triukš­mą, ma­ši­nos dau­žy­mą, rė­ka­vi­mą – „Arū­nai, nu­dau­šiu!“. Jie­du lau­kan taip pat nė­jo, tik ry­te vis­ką pa­ma­tė ir pa­sa­kė A. Jo­ciui.
Teis­mas dar ap­klaus liu­di­nin­kus A. Rau­do­nių ir K. Vla­dič­kai­tę. To­liau by­la bus nag­ri­nė­ja­ma bir­že­lio 1 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama