Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Pa­rei­gū­nai pri­grie­bė dar vieną usžienyje besislapsčiusį plun­giš­kį – L. Ker­paus­ką

Pa­rei­gū­nai pri­grie­bė dar vieną usžienyje besislapsčiusį plun­giš­kį – L. Ker­paus­ką

Jis įtariamas 2001-ai­siais pri­si­dė­jęs prie me­di­kų sū­naus pa­gro­bi­mo.

Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­rei­gū­nai „se­mia“ il­gai nuo tei­sė­sau­gos be­si­slaps­čiu­sius as­me­nis. Per­nai lap­kri­tį dėl dė­dės nu­žu­dy­mo Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas su­ėmė 17 me­tų Pran­cū­zi­jo­je be­si­slaps­čiu­sį plun­giš­kį Min­dau­gą Ga­dei­kį (gim. 1977 m.), ku­ris jau ko­vo mė­ne­sį iš­girs nuosp­ren­dį, o štai va­sa­rio 1 die­ną tas pats teis­mas su­ėmi­mą sky­rė dar vie­nam plun­giš­kiui – Lu­kui Ker­paus­kui (gim. 1983 m.), ku­ris tiek pat me­tų slaps­tė­si Is­pa­ni­jo­je. Šis as­muo įta­ria­mas 2001 m. pri­si­dė­jęs prie Plun­gės me­di­kų vai­ko pa­gro­bi­mo – ta­da 13-me­čio Man­to Ado­ma­vi­čiaus, ku­ris, be­je, da­bar ir pats sė­di už gro­tų dėl nu­žu­dy­mo.

„Klai­pė­dos pa­rei­gū­nai su­lai­kė 17 me­tų už­sie­ny­je be­si­slaps­čiu­sį įta­ria­mą­jį vai­ko pa­gro­bi­mu“ – to­kį pra­ne­ši­mą va­sa­rio 2 die­ną iš­pla­ti­no Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sias po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK).
Skel­bia­ma, jog po ben­dros Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos ir LKPB Tarp­tau­ti­nių ry­šių val­dy­bos pa­rei­gū­nų ope­ra­ci­jos į Lie­tu­vą bu­vo par­ga­ben­tas nuo 2002 m. už­sie­ny­je slaps­tę­sis ma­ža­me­čio pa­gro­bi­mą Plun­gė­je įvyk­dęs as­muo.
Dar 2001 me­tų ko­vą ta­da 18-me­tis L. Ker­paus­kas su dar dviem ben­dri­nin­kais – Ro­lan­du Iva­naus­ku ir Er­nes­tu Te­re­siu­mi – Plun­gės mies­te pa­gro­bė 13-me­tį M. Ado­ma­vi­čių ir iš jo tė­vų me­di­kų rei­ka­la­vo iš­pir­kos – 10 000 do­le­rių.
Pa­gro­bu­si vai­ką, tri­ju­lė su­ri­šo jo ran­kas lip­nia juos­ta, nu­ve­žė į ne­gy­ve­na­mą ap­griu­vu­sią so­dy­bą Klai­pė­dos ra­jo­ne, kur lai­kė jį pri­ri­šę ti­kė­da­mie­si iš­pir­kos. Po kelių pa­rų vai­kas jau kri­ti­nės būk­lės bu­vo iš­lais­vin­tas, o įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti.
Pa­aiš­kė­jo, jog E. Te­re­sius bu­vo Ado­ma­vi­čių kai­my­nas. Jis ir L. Ker­paus­kas mo­kė­si to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je. Vy­res­nis jų pa­žįs­ta­mas R. Iva­naus­kas ta­da jau bu­vo ve­dęs ir pats au­gi­no vai­ką, jis bu­vo pa­sam­dy­tas vež­ti pa­grob­tą ber­niu­ką.
Nu­si­kal­ti­mo ty­ri­mo me­tu R. Iva­naus­kas ir L. Ker­paus­kas teis­mo lau­kė lais­vė­je, tad, pa­si­nau­do­ję pro­ga, pa­bė­go iš Lie­tu­vos. Bu­vo pa­skelb­ta jų pa­ieš­ka vi­so­je Eu­ro­po­je.
R. Iva­naus­kas iš Is­pa­ni­jos bu­vo par­ga­ben­tas 2008 me­tų pra­džio­je, jis nu­teis­tas 4 me­tų ne­lais­vės baus­me, o pa­gro­bi­mo or­ga­ni­za­to­riui E. Te­re­siui bu­vo skir­ta sep­ty­ne­rių me­tų ne­lais­vė.
L. Ker­paus­kas ta­da ne­ras­tas, bet ir slaps­ty­da­ma­sis jis ne­at­si­sa­kė nu­si­kals­ta­mos vei­kos – gy­ven­da­mas su pa­dirb­tais do­ku­men­tais Is­pa­ni­jo­je, taip pat įvyk­dė žmo­gaus pa­gro­bi­mą bei pa­si­slė­pė, tad an­trą kar­tą pa­kei­tė sa­vo ta­pa­ty­bę, įgi­jęs su­klas­to­tus do­ku­men­tus. Vis­gi ne­tru­kus Is­pa­ni­jos pa­rei­gū­nai L. Ker­paus­ką su­lai­kė, ir jis bu­vo nu­teis­tas 14 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me.
Įka­lin­tas il­giems me­tams plun­giš­kis 2008-ai­siais pa­si­nau­do­jo tei­se trum­pam iš­ei­ti į lais­vę ir į Is­pa­ni­jos ka­lė­ji­mą ne­be­grį­žo. Šio­je ša­ly­je jis bu­vo ieš­ko­mas iki 2016 me­tų. Kai ga­liau­siai plun­giš­kis is­pa­nams įkliu­vo, bu­vo nu­spręs­ta jį grą­žin­ti į Lie­tu­vą.
Da­bar, pra­ėjus sep­ty­nio­li­kai me­tų po įvyk­dy­to nu­si­kal­ti­mo Lie­tu­vo­je, įta­ria­ma­sis, va­do­vau­jan­tis Eu­ro­pos areš­to or­de­riu, bu­vo per­duo­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK pa­rei­gū­nams. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu ket­vir­ta­die­nį vy­ras su­im­tas 3 mė­ne­siams. Be­je, Lie­tu­vo­je L. Ker­paus­kas tu­rės baig­ti at­lik­ti ir Is­pa­ni­jos teis­mo skir­tą baus­mę už šio­je ša­ly­je įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą.
Pa­grob­ta­jam M. Ado­ma­vi­čiui te­ko il­gai gy­dy­tis, kol pa­svei­ko. Už­au­gęs pats ta­po nu­si­kal­tė­liu – bu­vo pa­grin­di­nis žiau­raus nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­to­rius. Jis Vil­niu­je su ben­dri­nin­kais 2009 m. va­sa­rą pa­gro­bė ir nu­žu­dė ver­sli­nin­ką – sa­vo su­gy­ven­ti­nės darb­da­vį. Po tre­jų me­tų, 2012-ųjų gruo­dį, bu­vo nu­teis­tas 19-ika me­tų ka­lė­ji­mo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama