Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Per žiop­lu­mą ava­ri­ją su­kė­lęs jau­nas rie­ta­viš­kis pa­si­ge­do nu­ken­tė­ju­sių­jų žmo­giš­ku­mo

Per žiop­lu­mą ava­ri­ją su­kė­lęs jau­nas rie­ta­viš­kis pa­si­ge­do nu­ken­tė­ju­sių­jų žmo­giš­ku­mo

„Iš kur man to­kius pi­ni­gus pa­im­ti? Pa­ro­dė­te vi­są sa­vo žmo­giš­ku­mą, už­si­pra­šy­da­mi to­kių su­mų!“ – ne­ga­lė­da­mas pa­ti­kė­ti sa­vo au­si­mis, ket­vir­ta­die­nį teis­me kal­bė­jo rie­ta­viš­kis Do­na­tas Rin­gai­la (gim. 1998 m.). Jau­nuo­lis per­nai pa­va­sa­rį ties Va­tu­šių kai­mu blai­vus pa­da­rė ava­ri­ją – kirs­da­mas san­kry­žą, tie­siog ne­pa­ma­tė pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio ir su juo su­si­dū­rė. Ne­sun­kų ir ne­žy­mius svei­ka­tos su­trik­dy­mus pa­ty­rę trys žmo­nės teis­me iš kal­ti­nin­ko pa­ra­šė to­kių su­mų mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti, kad tei­sia­ma­sis ku­riam lai­kui ne­te­ko ža­do.

Sau­sio 18 die­ną į ava­ri­jos by­lą D. Rin­gai­la at­ėjo vie­nas. Ki­to­je teis­mo ba­ri­ka­dų pu­sė­je sė­dė­ju­sius nu­ken­tė­ju­siuo­sius – Zig­mon­tą Juk­ne­vi­čių (gim. 1954 m.), Re­gi­ną Juk­ne­vi­čie­nę (gim. 1957 m.) ir Do­na­tą Šveis­te­rį (gim. 1987 m.) bu­vo at­ly­dė­jęs ad­vo­ka­tas iš Gargž­dų Do­na­tas Leng­vi­nas. Tei­si­nin­kas vi­są lai­ką ir kal­bė­jo už tris – nė vie­nas iš nu­ken­tė­ju­sių­jų iki pat by­los pa­bai­gos ne­iš­ta­rė nė žo­džio.
Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vęs D. Rin­gai­la – anks­čiau ne­teis­tas, tik ke­lis kar­tus baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Jau­nuo­lis mi­nė­jo ne­se­niai iš Va­tu­šių per­si­kraus­tęs į Klai­pė­dą – čia nuo­mo­ja­si bu­tą, dir­ba ir mo­ko­si pas­ku­ti­nia­me pro­fe­si­nės mo­kyk­los kur­se.
Bė­dų jis pri­si­da­rė 2017 m. ba­lan­džio 30 die­ną, apie 15 va­lan­dą: iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio į pa­grin­di­nį su sa­vo „VW Pas­sat“ au­to­mo­bi­liu, t. y., kirs­da­mas Va­tu­šių kai­mo gat­vės ir ke­lio Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai san­kry­žą, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu, va­di­na­muo­ju že­mai­čių plen­tu, va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio „Ford Ga­la­xy“ ir su juo su­si­dū­rė. Nu­ken­tė­jo pas­ta­rą­ją ma­ši­ną vai­ra­vęs D. Šveis­te­rys – jis pa­ty­rė nu­broz­di­ni­mus ir su­mu­ši­mus, ke­lei­vė R. Juk­ne­vi­čie­nė lū­žo šon­kau­lį, o ke­lei­vis Z. Juk­ne­vi­čius – ko­ją. Pas­ta­rie­ji bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę, vai­ruo­to­jas gy­dė­si am­bu­la­to­riš­kai. Be­je, abie­jų ma­ši­nų vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.
Kal­tės D. Rin­gai­la ne­nei­gė. Pa­sa­ko­jo, jog au­to­mo­bi­liu iš par­duo­tu­vės va­žia­vo na­mo. Sau­lė spi­gi­no į akis, prie san­kry­žos pri­stab­dė, ap­si­žiū­rė­jo, au­to­mo­bi­lių ne­pa­ma­tė ir va­žia­vo. Ta­da – smū­gis. Jau­nuo­lis svars­tė, gal­būt „Ford Ga­la­xy“ vai­ruo­to­jas vir­ši­jo leis­ti­ną grei­tį, kad taip grei­tai at­lė­kė. Pats vai­ra­vo dar ne­se­niai – ne­bu­vo nė me­tų.
Po smū­gio D. Rin­gai­la pri­ėjo prie ki­to au­to­mo­bi­lio, pa­klau­sė, ar vi­si svei­ki? Su jau­nuo­liu nie­kas ne­kal­bė­jo, ta­da jis tie­siog at­si­sė­do į pa­ke­lę ir lau­kė me­di­kų bei po­li­ci­jos. Sa­kė, jog ir pats pra­stai jau­tė­si, bu­vo su­žeis­tas. Po to il­gą lai­ką bi­jo­jo vai­ruo­ti, ne­be­pir­ko au­to­mo­bi­lio. Įsi­gi­jo ne­se­niai, su­si­tau­pęs iš at­ly­gi­ni­mo, va­ži­nė­ja į dar­bą.
Nu­ken­tė­ju­sie­ji su­ra­šė ieš­ki­nius ir pa­pra­šė at­ly­gin­ti nuos­to­lius so­li­da­riai iš drau­di­mo ben­dro­vės ir iš kal­ti­nin­ko. Iš­gir­dęs, kad drau­di­mo ben­dro­vė su nu­ken­tė­ju­siais at­si­skai­tė, D. Rin­gai­la svars­tė, kad li­ku­čius at­ly­gins, kiek iš­ga­lės. Ta­čiau, kai bu­vo pa­gar­sin­tos su­mos, li­ko pri­blokš­tas.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis D. Šveis­te­rys pra­šė 931 eu­ro tur­ti­nei ir 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Drau­di­mo ben­dro­vė at­ly­gi­no 2280 eu­rų, tad D. Rin­gai­lai li­ko 8,6 tūkst. eu­rų. Z. Juk­ne­vi­čius pra­šė 5,2 tūkst. eu­rų tur­ti­nės ir 15 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los. Ben­dro­vė at­ly­gi­no iš vi­so 5,3 tūkst. eu­rų, D. Rin­gai­lai li­ko 14,9 tūkst. eu­rų. R. Juk­ne­vi­čie­nė pra­šė 23 eu­rų tur­ti­nės ir 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los, jai at­ly­gin­ta 1,5 tūkst. eu­rų, tad tei­sia­ma­sis dar tu­rė­tų at­ly­gin­ti 8,5 tūkst. eu­rų. Ma­ža to, už ad­vo­ka­to pa­slau­gas dar pa­pra­šy­ta 1200 eu­rų. Tai­gi, iš vi­so – per 33 tūkst. eu­rų...
Iš­gir­dęs, ko­kias su­mas iš jo sie­kia­ma pri­si­teis­ti, D. Rin­gai­la ne­te­ko ža­do. Svars­tė, jog per vi­są gy­ve­ni­mą gal tiek ir at­ly­gin­tų... Jau­nuo­lis sa­kė už­dir­ban­tis ne­daug, mo­kan­tis nu­omą, tu­ri mo­ky­tis, pra­gy­ven­ti, tad su­tau­po la­bai ma­žai. „Gal­vo­jau, per vi­sus tris bus ko­kie pen­ki tūks­tan­čiai. Pa­ro­dė­te vi­są sa­vo žmo­giš­ku­mą...“ – pa­sa­kė nu­ken­tė­ju­sie­siems. Svars­tė, kad jis ga­lė­tų at­ly­gin­ti tiek, kiek drau­di­mo kom­pa­ni­ja at­ly­gi­no kiek­vie­nam. Ir tai teks il­gai tau­py­ti.
Pro­ku­ro­ras D. Rin­gai­lai siū­lė skir­ti ke­lių mė­ne­sių lyg­ti­nę lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, o ci­vi­li­nius ieš­ki­nius ten­kin­ti va­do­vau­jan­tis pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jais. Teis­mo spren­di­mas – va­sa­rio 2 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama