Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Su­gy­ven­ti­nę spar­dė, dau­žė ir prie vai­kų gra­si­no už­muš­ti...

Su­gy­ven­ti­nę spar­dė, dau­žė ir prie vai­kų gra­si­no už­muš­ti...

Paukš­ta­kių kai­mo gy­ven­to­jui Lau­ry­nui Adom­kui (gim. 1987 m.) la­bai niež­ti na­gus pri­muš­ti sa­vo ben­dra­am­žę gy­ve­ni­mo mo­te­rį. Nors jau bu­vo teis­tas už smur­tą, ta­čiau ne­pa­si­mo­kė – rug­pjū­čio 13-osios va­ka­re jis su­gy­ven­ti­nę pri­kū­lė, o rug­pjū­čio 14-ąją pa­gra­si­no už­muš­ti ir dar pa­deg­ti na­mą. Pir­ma­die­nį šiam „smar­kuo­liui“ teis­mas sky­rė baus­mę.

Tris­de­šimt­me­tis L. Adom­kus ap­kal­tin­tas pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) straips­nius: 140 str. 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas šei­mos na­riui) ir 145 str. 1 da­lį (gra­si­ni­mas nu­žu­dy­ti).
Nie­kur ne­dir­ban­tis, ne­ve­dęs, pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis vy­ras Paukš­ta­kiuo­se siau­tė­jo du rug­pjū­čio va­ka­rus. Pir­miau­sia – rug­pjū­čio 13-ąją, apie 23 va­lan­dą, kai kam­ba­ry­je su­si­gin­či­jo su su­gy­ven­ti­ne K. Š. Adom­kus spy­rė mo­te­riš­kei į gal­vą ir už­pa­ka­lį, kumš­čiu tren­kė į pa­kau­šį. Rug­pjū­čio 14-osios va­ka­re, apie 22 va­lan­dą, smur­tau­to­jas „ar­dė­si“ kie­me – me­tė į su­gy­ven­ti­nę ši­fe­rio la­pą, ta­čiau ne­pa­tai­kė, rė­ka­vo gra­sin­da­mas už­muš­ti ir ža­dė­da­mas pa­deg­ti na­mą. Tą va­ka­rą L. Adom­kui nu­sta­ty­tas 2,22 pro­mi­lių gir­tu­mas.
Kal­ti­na­ma­sis dėl vis­ko pri­si­pa­ži­no. Nu­ro­dė, jog gė­rė pas drau­gą, o kas bu­vo to­liau, sa­kė ne­pri­si­me­nan­tis. Svars­tė, jei­gu su­gy­ven­ti­nė ir jos ma­ma tei­gia, kad jis smur­ta­vęs ir gra­si­nęs su­si­do­ro­ti, va­di­na­si, taip ir ga­lė­jo bū­ti. Ti­ki­no, jog nie­ko blo­go ne­ža­dė­jo da­ry­ti.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji K. Š. pa­tvir­ti­no pir­mą va­ka­rą nuo gir­to su­gy­ven­ti­nio ga­vu­si ir spy­rių, ir smū­gį kumš­čiu. Kan­tri mo­te­ris po­li­ci­jos ne­kvie­tė, mat pa­siau­tė­jęs ir pyk­tį iš­lie­jęs su­gy­ven­ti­nis nu­ė­jo mie­go­ti. Ki­tą va­ka­rą vėl par­ėjo gir­tas, pra­dė­jo ka­bi­nė­tis, kie­me į ją me­tė ši­fe­rį. Ją gel­bė­ti puo­lė ma­ža­me­čiai vai­kai, ku­rie iš­si­gan­dę at­lė­kė ir ap­si­ka­bi­no ma­mą. Ta­da su­gy­ven­ti­nis ši­fe­riu ne­be­si­mė­tė, bet vis tai­kė­si su­duo­ti ran­ka, gra­si­no už­muš­ti, pa­deg­ti na­mus. Mo­ters tei­gi­mu, su­gy­ven­ti­nis ag­re­sy­vus bū­na tik gir­tas, šiaip jis esan­tis ge­ras žmo­gus...
Apie smur­tau­jan­čio L. Adom­kaus el­ge­sį pa­sa­ko­jo ir liu­dy­to­ja S. J. Mo­ters tei­gi­mu, rug­pjū­čio 13 die­ną, apie 17 va­lan­dą, jos duk­ros su­gy­ven­ti­nis L. Adom­kus grį­žo ne­blai­vus, rei­ka­la­vo pi­ni­gų. Ga­vęs 50 eu­rų, su kai­my­nu V. J. iš­va­žia­vo į Tel­šius, o apie 22 va­lan­dą par­si­ra­dęs pra­dė­jo pul­ti ant K. Š., va­di­no ją ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, mu­šė­si. Mo­te­ris ban­dė gel­bė­ti duk­rą, ta­čiau L. Adom­kus ją nu­stū­mė. Pas­kui iš­ėjo į lau­ką, vėl par­ėjo, įžei­di­nė­jo su­gy­ven­ti­nę, kol ga­lop už­mi­go prie sta­lo. Ki­tos die­nos va­ka­rą vėl siau­tė­jo, mė­tė ši­fe­rio lakš­tų ga­ba­lus, vėl va­di­no K. Š. ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, rė­ka­vo, jog kol ne­už­muš, tol ne­nu­si­ra­mins. Bai­siau­sia, jog vis­ką ma­tė ma­ža­me­čiai vai­kai, ku­rie la­bai bi­jo­jo ir ver­kė. Liu­dy­to­jos tei­gi­mu, L. Adom­kus bu­vo pa­si­čiu­pęs ir beis­bo­lo laz­dą, ieš­ko­jo su­gy­ven­ti­nės, ta­čiau ne­ra­do, nes ši jau bu­vo iš­bė­gu­si su vai­kais slėp­tis. S. J. iš­kvie­tus po­li­ci­ją, smur­tau­to­jas taip pat spru­ko iš na­mų.
Kal­ti­na­ma­sis anks­čiau yra teis­tas už ana­lo­giš­kus nu­si­kal­ti­mus, tu­ri ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą. By­lą dėl L. Adom­kaus smur­to prieš su­gy­ven­ti­nę teis­mas iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir rug­pjū­čio 28 die­ną už­bai­gė pro­ce­są bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu. Ka­dan­gi kal­tę pri­pa­ži­no, baus­mė iš­kart su­ma­žin­ti­na treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė smur­tau­to­jui pa­skir­ta baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas vie­ne­riems me­tams ir ke­tu­riems mė­ne­siams, įpa­rei­go­jant per du mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je ir pu­sę me­tų ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Be to, L. Adom­kui teks mo­ky­tis tin­ka­mo el­ge­sio – jis turės mė­ne­sį da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se.
Jei su pa­skir­tu bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu nu­teis­ta­sis ne­su­tiks, per 14 die­nų ga­lės pa­teik­ti teis­mui pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama