Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Už va­gys­tę Plun­gė­je nu­teis­ta po­re­lė su­lau­kė nuosp­ren­džio ir Gargž­duo­se

Už va­gys­tę Plun­gė­je nu­teis­ta po­re­lė su­lau­kė nuosp­ren­džio ir Gargž­duo­se

Bir­že­lio pa­bai­go­je va­gys­tė­mis įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se pa­gar­sė­ję va­gi­šiai Gin­ta­ras (gim. 1981 m.) ir Alio­na (gim. 1972 m.) Gu­mia­no­vai bu­vo tei­sia­mi Plun­gė­je, mat „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“. O rug­pjū­čio 17 die­ną ta pa­ti su­tuok­ti­nių po­ra kar­tu su dar vie­na pa­žįs­ta­ma iš­gir­do nuosp­ren­dį ir Gargž­duo­se, Klai­pė­dos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, nes vi­si bu­vo ap­vo­gę vais­ti­nę De­cek­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, Prie­ku­lės se­niū­ni­jo­je. Su­tuok­ti­niai – dar iš­ne­šę kom­piu­te­rį iš kny­gy­no Gargž­duo­se.

„Re­ci­dy­vis­tai va­gi­šiai lai­ką leis pa­tai­sos na­muo­se“ – ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė „Va­ka­rų eks­pre­sas“.
Rug­pjū­čio 17 die­ną Klai­pė­dos ra­jo­no teis­mas nu­tei­sė A. ir G. Gu­mia­no­vus bei jų pa­žįs­ta­mą Si­mo­ną Viz­gir­dai­tę. Ši va­gi­šių tri­ju­lė už pa­na­šius nu­si­kal­ti­mus baus­ta nuo ke­lių iki ke­lias­de­šim­ties kar­tų.
Gargž­diš­kiai G. Gu­mia­no­vas ir A. Gu­mia­no­va bei jų ben­dri­nin­kė S. Viz­gir­dai­tė vais­ti­nę Der­cek­liuo­se ap­vo­gė per­nai ba­lan­dį. Ta­da, už­ėję į vais­ti­nę, grie­bė vis­ką iš ei­lės – kre­mus, pud­rą, alie­jų plau­kams, pa­pil­dus, įvai­rius vais­tus. Iš vi­so pri­si­rin­ko pre­kių už 300 eu­rų.
Per­žiū­rė­jus vaiz­do įra­šus, pa­rei­gū­nams ta­po aiš­ku, kad kal­ti­na­mie­ji vais­ti­nė­je sie­kė su­da­ry­ti įvaiz­dį, jog yra ne­pa­žįs­ta­mi, tik ap­žiū­ri­nė­jan­tys pre­kes, ta­čiau iš tie­sų jie vog­da­mi vie­nas ki­tą den­gė.
Per­nai gruo­dį G. Gu­mia­no­vas su žmo­na už­su­ko ir į vie­ną Gargž­dų kny­gy­ną. Ta­čiau čia jie­du ne kny­gų dai­rė­si – vy­ras nu­gvel­bė maž­daug 700 eu­rų ver­tės ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį. Va­gi­šių vei­dai at­pa­žin­ti iš­pla­ti­nus so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų už­fik­suo­tą vaiz­dą.
Pri­me­na­me, jog Plun­gė­je Gu­mia­no­vai bu­vo nu­teis­ti šie­met, bir­že­lio 29 die­ną, mat per­nai spa­lį „pra­si­su­ko“ Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“ – slap­ta iš­ne­šė įvai­rios kos­me­ti­kos bei par­fu­me­ri­jos pre­kių už 252,64 eu­ro. Il­ga­pirš­čius ir šiuo at­ve­ju pa­vy­ko nu­sta­ty­ti per­žiū­rė­jus vaiz­do ka­me­rų įra­šus. Su­tuok­ti­niai kal­tės net ne­gin­či­jo, sa­ky­da­mi, jog „taip ga­vos“.
Va­gys­tės jau se­no­kai yra ta­pu­sios šios po­ros pra­gy­ve­ni­mo bū­du – G. Gu­mia­no­vas teis­tas 19-ika, jo žmo­na A. Gu­mia­no­va – 34 kar­tus, o jų ben­dri­nin­kė S. Viz­gir­dai­tė – 8 kar­tus. Jei tik ne­sė­di už gro­tų, su­tuok­ti­niai mėgs­ta „pa­siaus­ti“ po įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus, ieš­ko­da­mi leng­vo gro­bio. Be­je, A. Gu­mia­no­va yra įkliu­vu­si ir dėl nar­ko­ti­kų.
Gargž­duo­se teis­mas tri­ju­lę pri­pa­ži­no re­ci­dy­vis­tais, jiems skir­ta griež­čiau­sia baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas pa­tai­sos na­muo­se. Už gro­tų A. Gu­mia­no­va iš­siųs­ta 2 me­tams, G. Gu­mia­no­vas – 2 me­tams ir 3 mė­ne­siams, o S. Viz­gir­dai­tė – 2 me­tams ir mė­ne­siui. Į baus­mės lai­ką teis­mas įskai­tė ke­lių mė­ne­sių tri­ju­lės su­ėmi­mo lai­ko­tar­pį. Taip pat kal­ti­na­mie­ji tu­rės at­ly­gin­ti vais­ti­nei ir kny­gy­nui pa­da­ry­tus nuos­to­lius. Nuosp­ren­dį dar ga­li­ma ap­skųs­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama