Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Žmo­ną gra­si­no ir pa­kar­ti, ir pa­pjau­ti...

Žmo­ną gra­si­no ir pa­kar­ti, ir pa­pjau­ti...

Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas nuo­lat „se­mia“ mu­šei­kas bei gra­sin­to­jus nu­žu­dy­ti, jiems teis­mas la­bai grei­tai pa­ski­ria baus­mes. Vie­nas iš to­kių smar­kuo­lių – plun­giš­kis Ro­mas Liau­gau­das (gim. 1982 m.). Rug­pjū­čio mė­ne­sį sa­vo mo­te­riš­kei su­si­do­ro­ji­mu gra­si­nęs vy­ras da­bar veiks­mus ga­lės ap­gal­vo­ti at­lik­da­mas areš­to baus­mę.

Į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį R. Liau­gau­das pa­te­ko dėl to, jog gra­si­no nu­žu­dy­ti žmo­gų: šių me­tų rug­pjū­čio 23 die­ną, bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, na­mo rū­sy­je ki­lus žo­di­niam kon­flik­tui su su­tuok­ti­ne I. L. ir šiai pa­rei­ka­la­vus pa­lik­ti rū­sį, pri­ėjo prie bu­to du­rų ir, skam­bin­da­mas jai te­le­fo­nu, rė­ka­vo, kad su­si­do­ros, pa­kars, pa­pjaus. Mo­te­ris la­bai iš­si­gan­do, bu­vo pa­kan­ka­mas pa­grin­das ma­ny­ti, kad gra­si­ni­mas ga­li bū­ti įvyk­dy­tas.
Kal­ti­na­ma­sis R. Liau­gau­das kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Pri­si­mi­nė, jog, bū­da­mas ne­blai­vus, gra­si­no sa­vo žmo­nai, ta­čiau aiš­kios prie­žas­ties, ko­dėl taip el­gė­si, nu­ro­dy­ti ne­su­ge­bė­jo.
Plun­giš­kio tei­gi­mu, žmo­na jį yra iš­va­riu­si iš na­mų, to­dėl jis ke­le­tą die­nų glau­dė­si na­mo rū­sy­je, iš kur taip pat bu­vo va­ro­mas. Po šio in­ci­den­to ti­ki­no ei­sian­tis gy­ven­ti į Nak­vy­nės na­mus ar iš­si­nuo­mo­sian­tis bu­tą ir dau­giau ne­be­si­ro­dy­sian­tis žmo­nos aky­se. Tei­gė, jog iš­si­sky­ręs su su­tuok­ti­ne dar nė­ra, bet ruo­šia­si. Gy­ve­no kar­tu be­veik 4 me­tus, ben­drų vai­kų ne­su­si­lau­kė. Vy­riš­kio tei­gi­mu, san­ty­kiai pa­šli­jo ta­da, kai žmo­na su­si­ra­do drau­gą. R. Liau­gau­das pa­si­ža­dė­jo dau­giau ne­skam­bi­nė­ti, ne­ra­šy­ti SMS ži­nu­čių bei ne­gra­sin­ti žmo­nai.
Rug­sė­jo 1 die­ną teis­mas R. Liau­gau­dą pri­pa­ži­no kal­tu pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 145 straips­nio 1 da­lį (gra­si­ni­mas nu­žu­dy­ti) ir bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­sky­rė jam 60 pa­rų areš­to. Ka­dan­gi kal­tę pri­pa­ži­no, baus­mę su­ma­ži­no treč­da­liu – iki 40 pa­rų – ir dar „už­skai­tė“ dvi pa­ras, kai bu­vo lai­ki­nai su­lai­ky­tas.
Tie­sa, jei gra­sin­to­jas su baus­me ne­su­tiks, per 14 die­nų nuo teis­mo bau­džia­mo­jo įsa­ky­mo ga­vi­mo tu­ri tei­sę pa­duo­ti pra­šy­mą, rei­ka­lau­da­mas su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama