Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika

Kodėl reikalingi kraujo tyrimai?

Nuo­lat sku­bė­da­mi, ne­re­tai pa­mirš­ta­me sa­vo svei­ka­tą. At­ro­do, kad vi­sas pro­ble­mas iš­spren­džia gy­dy­to­jo pa­skir­ta tab­le­tė ar iš­po­pu­lia­rė­ję mais­to pa­pil­dai, to­dėl daž­nai net ne­pa­ste­bi­me iš pa­sa­lų pri­slin­ku­sios klas­tin­gos li­gos, ku­rios po­žy­mių ne­iš­da­vė nei simp­to­mai, nei mo­der­niau­sia in­stru­men­ti­nės diag­nos­ti­kos įran­ga. Apie tai, ko­dėl svar­būs krau­jo ty­ri­mai ir ko­kias li­gas ga­li­ma juos pa­si­tel­kus ap­tik­ti, kal­ba­mės su la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ di­rek­to­re me­di­ci­nai, gy­dy­to­ja Dan­gi­ra Ba­bens­kie­ne.

Ug­dy­ki­me vai­kus val­gy­ti svei­kiau

Spa­lio 24-osios va­ka­rą į „Sau­lės“ gim­na­zi­ją rin­ko­si svei­ka vai­kų mi­ty­ba na­muo­se ir ug­dy­mo įstai­go­se su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ne tik iš mū­sų ra­jo­no, bet ir Lau­ku­vos, Se­dos, Ši­lu­tės, Ma­žei­kių. VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ pa­kvie­tė į se­mi­na­rą „Svei­ka­tai pa­lan­ki vai­kų mi­ty­ba“, ku­rį ve­dė mi­ty­bos spe­cia­lis­tė, mais­to sau­gos ir ko­ky­bės eks­per­tė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė. Po mo­ky­mų se­mi­na­ro da­ly­viai de­gus­ta­vo du vai­kams re­ko­men­duo­ja­mus pa­tie­ka­lus, da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je-vik­to­ri­no­je ir, pa­to­bu­li­nę ben­drą­sias ir spe­cia­li­ą­sias kom­pe­ten­ci­jas, ga­vo kva­li­fi­ka­ci­jos pa­žy­mė­ji­mus.

Siū­lo pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­sta­ty­mo

Plun­gės po­li­ti­kai tu­rės ap­si­spręs­ti, ar pri­tar­ti Kai­mo rė­mi­mo lė­šų per­skirs­ty­mui, mat Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka pa­siū­lė nau­ją pri­ori­te­tą, ku­riuo ra­gi­na Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis pri­si­dė­ti prie kai­mo in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo. Ta­čiau tam bū­ti­na vie­na są­ly­ga – jei in­fra­struk­tū­ra nu­ken­tės dėl gam­tos reiš­ki­nių pa­da­ri­nių.

Sko­nin­gai tvar­ko­moms so­dy­boms pa­puoš­ti – po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį

Po me­tų per­trau­kos at­gi­mė Plun­gės mies­to gra­žių so­dy­bų kon­kur­sas. Šie­met iš 46 pui­kiai tvar­ko­mų so­dy­bų ko­mi­si­ja spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mui iš­rin­ko 21 na­mų val­dą. Va­sa­rai bai­gian­tis, pen­kių so­dy­bų šei­mi­nin­kus ap­lan­kė Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Jie dė­ko­jo už pui­kų tvar­ky­mo­si pa­vyz­dį ir pa­do­va­no­jo po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį bei ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti Plun­gę skren­dant oro ba­lio­nu.

Ke­liau­nin­kus ir po­il­siau­to­jus trau­kia Pla­te­liai

Plun­gės ra­jo­nas dau­ge­liui sie­ja­si su Pla­te­liais ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niu par­ku (ŽNP). Bū­tent čia plūs­ta tu­ris­tai ir po­il­siau­to­jai ne tik va­sa­rą. Juk pa­ma­ty­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų įdo­mu ir ru­de­nį ar pa­va­sa­rį, o pa­bū­ti nuo­sta­bio­je gam­to­je ga­li­ma bet ku­riuo me­tų lai­ku. Ži­no­ma, ke­liau­to­jus trau­kia ne tik ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė­mis, bet ir pa­gy­ven­ti mū­sų kraš­to kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių, iš­girs­ti že­mai­tiš­ką tar­mę...

Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se

Plun­gė­je du­ris at­vė­rė pir­ma­sis mies­te me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­da­li­nys. Tai vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, at­lie­kan­ti vi­sus krau­jo ir ki­tus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. Ti­ki­ma­si, kad la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nys pa­di­dins ko­ky­biš­kų ty­ri­mų pri­ei­na­mu­mą plun­giš­kiams, o me­di­kams leis grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti klas­tin­gas li­gas.

Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą

Ne­ban­ki­nis ver­slo fi­nan­sa­vi­mas įgau­na pa­grei­tį vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je to­kią veik­lą vyk­do tik ke­lios įmo­nės. Vie­na iš jų – są­skai­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti DEBIFO, ku­ri siū­lo ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms at­lais­vin­ti gau­ti­no­se su­mo­se įšal­dy­tą apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.

Ver­sli­nin­kai van­giai nau­do­ja­si smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo ga­li­my­bė­mis

Ge­gu­žės 22 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­to­mi pa­reiš­kė­jų pra­šy­mai dėl SVV rė­mi­mo lė­šų iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to sky­ri­mo.

Jė­ru­bai­čiuo­se – po­kal­bis su Ap­lin­kos mi­nist­ru apie ga­li­my­bes ši­lu­mos ga­my­bai nau­do­ti kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą

Ba­lan­džio 28 die­ną Jė­ru­bai­čiuo­se esan­čio­je re­gio­ni­nio at­lie­kų tvar­ky­mo są­var­ty­no aikš­te­lė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su Plun­gės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, Rie­ta­vo me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, Tel­šių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Ur­bo­nu. Ma­žei­kiams at­sto­va­vo tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gas Vir­gi­ni­jus Rau­do­nius. Po­kal­by­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ir jo pa­va­duo­to­jas Gin­tas Or­da, ben­dro­vės „Veis­tas“, ku­ri eks­plo­a­tuo­ja čia pa­sta­ty­tus me­cha­ni­nius ir bio­lo­gi­nius at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis.

Vie­ti­nio tu­riz­mo ska­ti­ni­mas: nuo siū­ly­mo pa­ra­vė­ti iki ga­li­my­bės lai­mė­ti... au­to­mo­bi­lį!

Ne­tru­kus įsi­bė­gės tu­riz­mo se­zo­nas. Ko­kius po­ky­čius jis at­neš, ką įdo­maus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir su­ži­no­ti ap­si­lan­kius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ko­kios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos siū­lo­mos, do­mė­jo­si pra­ėju­sį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas. Tu­riz­mo sri­tį ku­ruo­jan­tys spe­cia­lis­tai su­si­du­ria su ne­men­ku iš­šū­kiu – tiek vie­ti­niams, tiek at­vyks­tan­tiems žmo­nėms įro­dy­ti, kad mū­sų kraš­tas pa­trauk­lus tu­riz­mui, kad čia ga­li­ma pui­kiai pra­leis­ti lai­ką. To­dėl spe­cia­lis­tai nuo­la­tos ben­drau­ja su mū­sų kraš­to tu­riz­mo pa­slau­gų tei­kė­jais, kad čia at­vy­ku­siems tu­ris­tams ga­lė­tų pa­teik­ti kuo įdo­mes­nių pa­slau­gų pa­ke­tą. Kai ku­rie siū­lo­mi da­ly­kai kiek keis­to­ki. Pa­vyz­džiui, tarp nau­jo­jo tu­riz­mo se­zo­no at­rak­ci­jų – ga­li­my­bė „iš­ra­vė­ti“ blo­gas min­tis ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų par­ke ar net šan­sas lai­mė­ti au­to­mo­bi­lį. Tie­sa, apie pas­ta­rą­ją ga­li­my­bę dar tik dis­ku­tuo­ja­ma.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama