Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » 5 me­tai kar­tu su Ju­mis – nuo Plun­gės per vi­są Va­ka­rų Lie­tu­vą

5 me­tai kar­tu su Ju­mis – nuo Plun­gės per vi­są Va­ka­rų Lie­tu­vą

Svar­bu ne tai, kiek mes tu­ri­me, bet tai, kiek džiau­gia­mės tuo, ką tu­ri­me.

MB „Vo­nių meist­ras“ va­sa­rio 12 die­ną pa­si­tiks 5 me­tų gim­ta­die­nį. Bet džiaugs­mo tei­kia ne tik gim­ta­die­nis, bet ir ge­ras jaus­mas, kai klien­tas lie­ka pa­ten­kin­tas vo­nių meist­ro at­lik­tu dar­bu.
„Vo­nių meist­ras“, pra­dė­da­mas il­ga­lai­kio vo­nių res­tau­ra­vi­mo veik­lą pa­gal tech­no­lo­gi­ją „Vo­nia vo­nio­je“, jau ta­da ži­no­jo kad tai te­bus pra­džia ki­tų veik­lų, ku­rias jau ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo bran­giems klien­tams. O siū­lo­mų pa­slau­gų tik­rai daug: nuo san­tech­ni­kos, elek­tros iki vi­daus ap­dai­los dar­bų, o taip pat pre­kiau­ja­ma vo­nios kam­ba­rio įran­ga ir vi­sais šil­dy­mo bei san­tech­ni­kos ga­mi­niais. Veik­lą pra­dė­jęs Plun­gė­je, per 5 me­tus „Vo­nių meist­ras“ iš­plė­tė rin­ką po vi­są Va­ka­rų Lie­tu­vą, o vo­nių res­tau­ra­vi­mo už­sa­ky­mus

pri­ima iš vi­sos Lie­tu­vos, nes MB „Vo­nių meist­ras“ yra ofi­cia­lus Vil­niaus fir­mos UAB „Vo­nia vo­nio­je“ at­sto­vas Va­ka­rų Lie­tu­vo­je.
Ka­pi­ta­li­nis vo­nios kam­ba­rio re­mon­tas nuo A iki Z. Anks­čiau ar vė­liau su tuo ten­ka su­si­dur­ti kiek­vie­nam. Vo­nių meist­ras – spe­cia­li­zuo­tas vo­nios kam­ba­rio meist­ras – su­tei­kia ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas ir, už­si­sa­kius re­mon­to pa­slau­gas, ne­mo­ka­mai su­pro­jek­tuo­ja vo­nios kam­ba­rį bei pa­tei­kia vo­nios kam­ba­rio įran­gos pa­siū­ly­mą su di­de­lė­mis nuo­lai­do­mis. Taip pat pa­de­da iš­si­rink­ti ir pri­sta­to ap­dai­los me­džia­gas. Su­da­ro vi­so re­mon­to są­ma­tą, tad klien­tas iš anks­to ži­no pre­li­mi­na­rią re­mon­to kainą.
Vo­nių meist­ras ga­li at­lik­ti re­mon­tą net ir ne­su­si­ti­kęs su klien­tu. Su už­sie­ny­je dir­ban­čiais klien­tais ben­drau­ja­me in­ter­ne­tu, te­rei­kia tik Jū­sų pa­si­ti­kė­ji­mo ir rak­tų. Re­mon­to me­tu at­siun­čia­me dar­bų ei­gos nuo­trau­kas ir vi­deo įra­šus. At­li­kę re­mon­tą, pri­duo­da­me dar­bus Jums ar Jū­sų įga­lio­tam as­me­niui, pa­si­ra­šo­me at­lik­tų dar­bų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tą, iš­ra­šo­me są­skai­tą ir su­tei­kia­me 5 me­tų ga­ran­ti­ją. Nau­do­ja­me tik ko­ky­biš­kas ži­no­mų fir­mų ser­ti­fi­kuo­tas me­džia­gas.
Ge­di­mų ir ava­ri­jų lik­vi­da­vi­mas. Tai tur­būt la­biau­siai rei­ka­lin­ga pa­slau­ga at­si­ti­kus ne­lai­mei. To­kiu at­ve­ju vo­nių meist­ras sten­gia­si kuo grei­čiau ir ne­ati­dė­lio­ti­nai pa­dė­ti sa­vo klien­tams iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. Ne­svar­bu – die­na ar nak­tis – yra te­kę va­žiuo­ti su­teik­ti sku­bios pa­gal­bos ir į ap­lin­ki­nius mies­tus.
Pra­ėju­siais me­tais „Vo­nių meist­ras“ pri­sta­tė nau­ją in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę www.voniumeistras.lt, kur ga­li­ma ras­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­mas pa­slau­gas, at­lik­tų dar­bų nuo­trau­kų al­bu­mą bei vi­deo įra­šus apie vo­nių res­tau­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­ją ir, svar­biau­sia, pa­ta­ri­mus, kaip ir nuo ko pra­de­da­mi re­mon­tai. Taip pat „Vo­nių meist­rą“ ga­li­te ras­ti ir so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ įra­šę MB Vo­nių meist­ras.
Vie­na mo­čiu­tė pa­sa­kė, kad san­tech­ni­kas yra ant­ras pa­gal svar­bą žmo­gus po dak­ta­ro. Daug klien­tų džiau­gia­si pa­si­nau­do­ję „Vo­nių meist­ro“ pa­slau­go­mis. Už pa­si­ti­kė­ji­mą ir re­ko­men­da­ci­jas esu Jums la­bai dė­kin­gas. Ačiū, kad vi­sus tuos pen­ke­rius me­tus bu­vo­te kar­tu su ma­nim, vo­nių meist­ru.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama