Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Dar­bo už­mo­kes­tis tre­či­ą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­di­dė­jo vi­so­se ap­skri­ty­se

Dar­bo už­mo­kes­tis tre­či­ą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­di­dė­jo vi­so­se ap­skri­ty­se

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, kad vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je (be in­di­vi­du­a­lių­jų įmo­nių) 2017 me­tų tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su šių me­tų ant­ruo­ju ket­vir­čiu, iš­au­go vi­so­se ap­skri­ty­se.

Di­džiau­sią dar­bo už­mo­kes­tį ga­vo Vil­niaus ap­skri­ties įmo­nių dar­buo­to­jai
Dau­giau­sia (4 proc.) vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se. Ki­to­se ap­skri­ty­se vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­jo nuo 0,8 proc. Vil­niaus iki 2,5 Tau­ra­gės.
2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį di­džiau­sią bru­to dar­bo už­mo­kes­tį – 940,4 Eur – ga­vo Vil­niaus ap­skri­ties įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jai. Ma­žiau­siai – 688,7 Eur – už­dir­bo Tau­ra­gės ap­skri­ties dar­buo­to­jai.
Dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­dė­ji­mą 2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su 2017 m. ant­ruo­ju ket­vir­čiu, lė­mė di­des­nė dar­bų ap­im­tis, se­zo­niš­ku­mas, pa­di­din­tas dar­bo už­mo­kes­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų dar­buo­to­jams bei ki­tos prie­žas­tys.
Per me­tus (2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su 2016 m. tre­čiuo­ju ket­vir­čiu) vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo vi­so­se ap­skri­ty­se, la­biau­siai – Tel­šių (9,9 proc.). Ki­to­se ap­skri­ty­se vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis per me­tus di­dė­jo nuo 4,1 proc. Tau­ra­gės iki 8,1 proc. Vil­niaus.
Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis ne­to dar­bo už­mo­kes­tis per me­tus au­go vi­so­se ap­skri­ty­se – nuo 6,2 proc. Klai­pė­dos iki 11,2 proc. Tel­šių.
Dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mui per me­tus įta­kos tu­rė­jo nuo 2017 m. sau­sio 1 die­nos pa­di­din­ta že­miau­sių ka­te­go­ri­jų vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gi­nė al­ga, nuo 2017 m. lie­pos 1-osios pa­di­din­tas dar­bo už­mo­kes­tis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų dar­buo­to­jams (gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams) bei ki­tos prie­žas­tys.
Spar­tes­niam ne­to dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mui įta­kos tu­rė­jo nuo 2017 m. sau­sio 1 die­nos pa­si­kei­tu­si ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio skai­čia­vi­mo tvar­ka ir pa­di­din­tas pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ja­mų dy­dis.
Ma­žiau­siai už­dir­bo Za­ra­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai
Vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis 2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niu ket­vir­čiu, pa­di­dė­jo 53 sa­vi­val­dy­bė­se – nuo 0,1 proc. Klai­pė­dos ra­jo­no iki 7 proc. Pa­kruo­jo ra­jo­no, o su­ma­žė­jo še­šio­se sa­vi­val­dy­bė­se – nuo 0,1 proc. Pa­lan­gos mies­to iki 1,9 proc. Kaz­lų Rū­dos. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se, įstai­go­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis be­veik ne­pa­ki­to.
2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį di­džiau­sią bru­to dar­bo už­mo­kes­tį ga­vo Vil­niaus mies­to (966,1 EUR) sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, įstai­gų ir or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jai. Šio­je sa­vi­val­dy­bė­je vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis 115,3 EUR vir­ši­jo ša­lies ūkio vi­dur­kį. Ma­žiau­siai už­dir­bo Za­ra­sų (595,4 EUR) ra­jo­no dar­buo­to­jai. Ato­trū­kis tarp Vil­niaus mies­to ir Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių 2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį su­da­rė 370,7 EUR.
Per me­tus (2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su 2016 m. tre­čiuo­ju ket­vir­čiu) vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­jo vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se – nuo 0,5 proc. Za­ra­sų ra­jo­no iki 19,7 proc. Rie­ta­vo, iš­sky­rus Jur­bar­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ku­rio­je jis su­ma­žė­jo 0,8 proc.
Vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius Plun­gės ra­jo­ne ne­pa­ki­to
Vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius ša­lies ūky­je 2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su ant­ruo­ju, su­ma­žė­jo 3,8 tūkst. (0,3 proc.). Tai lė­mė su­ma­žė­jęs dar­buo­to­jų skai­čius be­veik vi­so­se ap­skri­ty­se: nuo 0,1 proc. Ma­ri­jam­po­lės iki 0,7 proc. Ute­nos. Aly­taus ap­skri­ty­je vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius be­veik ne­pa­ki­to.
Tre­či­ą­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo dau­ge­ly­je (40) sa­vi­val­dy­bių – nuo 0,1 proc. iki 2,6 proc., li­ku­sio­se (19) iš­au­go nuo 0,1 proc. iki 14,4 proc., o Plun­gės ra­jo­ne vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius 2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį be­veik ne­pa­ki­to.
Per me­tus (2017 m. tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su 2016 m. tre­čiuo­ju ket­vir­čiu) vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius ša­lies ūky­je iš­au­go 9,8 tūkst. (0,8 proc.). Dar­buo­to­jų skai­čius pa­di­dė­jo vi­so­se ap­skri­ty­se, iš­sky­rus Ute­nos, Tau­ra­gės ir Pa­ne­vė­žio, ku­rio­se su­ma­žė­jo ati­tin­ka­mai 2,1; 1 ir 0,8 proc.
Per me­tus vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius pa­di­dė­jo 33 sa­vi­val­dy­bė­se, la­biau­siai – Birš­to­no (18,5 proc.), o su­ma­žė­jo 27 sa­vi­val­dy­bė­se, dau­giau­sia – Mo­lė­tų (7 proc.).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama