Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Jė­ru­bai­čiuo­se – po­kal­bis su Ap­lin­kos mi­nist­ru apie ga­li­my­bes ši­lu­mos ga­my­bai nau­do­ti kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą

Jė­ru­bai­čiuo­se – po­kal­bis su Ap­lin­kos mi­nist­ru apie ga­li­my­bes ši­lu­mos ga­my­bai nau­do­ti kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą

Ba­lan­džio 28 die­ną Jė­ru­bai­čiuo­se esan­čio­je re­gio­ni­nio at­lie­kų tvar­ky­mo są­var­ty­no aikš­te­lė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su Plun­gės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, Rie­ta­vo me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, Tel­šių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Ur­bo­nu. Ma­žei­kiams at­sto­va­vo tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gas Vir­gi­ni­jus Rau­do­nius. Po­kal­by­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ir jo pa­va­duo­to­jas Gin­tas Or­da, ben­dro­vės „Veis­tas“, ku­ri eks­plo­a­tuo­ja čia pa­sta­ty­tus me­cha­ni­nius ir bio­lo­gi­nius at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis.

Su TRATC įgy­ven­din­tais pro­jek­tais, veik­la ir pa­siek­tais re­zul­ta­tais Ap­lin­kos mi­nist­rą su­pa­žin­di­no R. Ado­mai­tis. K. Na­vic­kui pa­klau­sus, ko­kį at­lie­kų kie­kį pa­vyks­ta iš­rū­šiuo­ti gy­ven­to­jams, R. Ado­mai­tis pri­si­pa­ži­no ne­ga­lin­tis kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, nors šiuos duo­me­nis jis, kaip TRATC va­do­vas, tu­ri ži­no­ti.
R. Ado­mai­tis kal­bė­jo, jog mū­sų re­gio­no mies­tuo­se, ypač prie dau­gia­bu­čių, at­lie­koms rū­šiuo­ti ne­pa­kan­ka­mai pa­ruoš­ta in­fra­struk­tū­ra, o nau­joms po­že­mi­nėms aikš­te­lėms sun­ku ras­ti vie­tą dėl jau esa­mų ko­mu­ni­ka­ci­jų tin­klo.
R. Ado­mai­tis bu­vo lin­kęs de­ta­liau kal­bė­ti apie TRATC pa­ti­ria­mus kaš­tus dėl Jė­ru­bai­čiuo­se, prie at­lie­kų są­var­ty­no, pa­sta­ty­tų va­ly­mo įren­gi­nių, kai da­lį iš­va­ly­tos ma­sės vis tiek ten­ka grą­žin­ti į są­var­ty­no kau­pą. TRATC di­rek­to­rius pa­žy­mė­jo, kad są­var­ty­no sek­ci­jos jau už­pil­dy­tos, o są­var­ty­no plėt­ros ga­li­my­bės ri­bo­tos.
Kal­bė­ta apie tai, kad vi­sos per są­var­ty­no var­tus įva­žia­vu­sios at­lie­kos tam­pa me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių ope­ra­to­riaus nuo­sa­vy­bė. UAB „Veis­tas“ pa­si­rin­ko iš­rū­šiuo­tas at­lie­kas de­gin­ti ter­mo­fi­ka­ci­nė­je jė­gai­nė­je „For­tum Klai­pė­da“, ku­ri nau­do­ja at­lie­kas kaip ku­rą.
Mi­nist­ras K. Na­vic­kas pa­ste­bė­jo, kad da­lis įren­gi­niuo­se iš­rū­šiuo­tos ma­sės yra pa­kuo­tės. Ap­lin­kos mi­nist­ras svars­tė, kad pri­bren­do rei­ka­las pa­kuo­tėms su­teik­ti at­ski­rą ko­dą.
Plun­gės me­ras A. Kli­šo­nis at­krei­pė Ap­lin­kos mi­nist­ro dė­me­sį, jog vie­toj to, kad at­lie­kos bū­tų de­gi­na­mos Klai­pė­do­je, kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą bū­tų ga­li­ma nau­do­ti ir vie­tos ka­ti­li­nė­se – ši­lu­mai ga­min­ti.
„Kaip iš­ei­na, kad „For­tum Klai­pė­da“ ga­mi­na sa­vo mies­tui ši­lu­mą, gau­na už tai pel­ną, o mes šiai ben­dro­vei dar tu­ri­me už at­lie­kų su­de­gi­ni­mą mo­kė­ti?“, – klau­sė mi­nist­ro ir Rie­ta­vo me­ras A. Čer­nec­kis.
Me­ro A. Kli­šo­nio nuo­mo­ne, jei kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą bū­tų ga­li­ma de­gin­ti Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ka­ti­li­nė­se, var­to­to­jams ši­lu­mos kai­na bū­tų ki­to­kia, o są­var­ty­nas ga­lė­tų bū­ti pa­sto­vus ku­ro tie­kė­jas, be to, ir to­kio ku­ro ve­ži­mo kaš­tai bū­tų ma­žes­ni. Tai, be abe­jo­nės, tu­rė­tų įta­kos skai­čiuo­jant rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą.
Sei­mo na­rys V. Bu­kaus­kas pa­ste­bė­jo, kad Jė­ru­bai­čiuo­se, me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo ga­myk­lo­je, yra įren­gi­nys, ga­lin­tis ga­min­ti kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą, bet jis nuo pat ga­myk­los ati­da­ry­mo ne­nau­do­ja­mas.
„Po 5 ar 10 me­tų eks­plo­a­ta­vi­mo at­lie­kų rū­šia­vi­mo įran­gą rei­kės at­nau­jin­ti. Ar kaš­tus vėl už­krau­si­te ant pa­slau­gos ga­vė­jų pe­čių?“ – klau­sė at­lie­kų rū­šiuo­to­jų V. Bu­kaus­kas.
Mi­nist­ras K. Na­vic­kas kal­bė­jo, jog Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti dau­giau at­lie­kų de­gi­ni­mo cen­trų. Tam rei­kia ir spe­cia­lių ka­ti­lų, ir dū­mų gau­dy­tu­vų. Ar ga­lės kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą de­gin­ti sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, rei­kia eko­no­mi­nio pa­grin­di­mo ir po­li­ti­nio spren­di­mo. Pre­li­mi­na­riai ap­skai­čiuo­ta, kad Jė­ru­bai­čiuo­se at­gau­to kie­to­jo ku­ro tu­rė­tų pa­kak­ti ap­rū­pin­ti ši­lu­ma vi­sus Plun­gės mies­to var­to­to­jus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama