Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Ke­liau­nin­kus ir po­il­siau­to­jus trau­kia Pla­te­liai

Ke­liau­nin­kus ir po­il­siau­to­jus trau­kia Pla­te­liai

Plun­gės ra­jo­nas dau­ge­liui sie­ja­si su Pla­te­liais ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niu par­ku (ŽNP). Bū­tent čia plūs­ta tu­ris­tai ir po­il­siau­to­jai ne tik va­sa­rą. Juk pa­ma­ty­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų įdo­mu ir ru­de­nį ar pa­va­sa­rį, o pa­bū­ti nuo­sta­bio­je gam­to­je ga­li­ma bet ku­riuo me­tų lai­ku. Ži­no­ma, ke­liau­to­jus trau­kia ne tik ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė­mis, bet ir pa­gy­ven­ti mū­sų kraš­to kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių, iš­girs­ti že­mai­tiš­ką tar­mę...

2016-ai­siais – be­veik 150 tūkst. lan­ky­to­jų
Daž­niau­siai į Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką žmo­nės trau­kė ap­lan­ky­ti muziejų ir ekspozicijų – to­kių 2016 me­tais bu­vo net 55 165. Įdo­mu, kad mū­sų ra­jo­no sve­čius do­mi­no ir ren­gi­niai, vyks­tan­tys ŽNP: juo­se ap­si­lan­kė net 34 973 žmo­nės. Tre­čio­je vie­to­je bu­vo kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos, ku­rios 2016-ai­siais su­lau­kė 15 343 sve­čių. Ne ką ma­žiau bu­vo ir po­il­siau­to­jų, sto­vyk­la­vu­sių pa­la­pi­nė­se ir nameliuose (9620), poilsio bazėse (4742), o vieš­bu­čiuo­se, po­il­sio na­muo­se gy­ve­no 12 239 lan­ky­to­jai.
ŽNP or­ga­ni­za­vo eks­kur­si­jas ir edu­ka­ci­nes pro­gra­mas, ku­rio­se ati­tin­ka­mai da­ly­va­vo 5432 ir 1264 sve­čiai.
800 lan­ky­to­jų pa­si­nau­do­jo dvi­ra­čių nu­oma, 1300 plau­kio­jo van­dens prie­mo­nė­mis Pla­te­lių eže­re ir net 1650 iš­ban­dė nar­dy­mą.
Pa­sak ŽNP, 2016-ai­siais pas juos ap­si­lan­kė 147 115 lan­ky­to­jų (be Že­mai­ti­jos Kal­va­ri­jos at­lai­dų, kur pa­bu­vo­jo 115 115). Tai yra 4 proc. ma­žiau nei 2015 m.
Dau­giau­sia – iš Lie­tu­vos
Pla­te­lių lan­ky­to­jų cen­tras 2016-ai­siais su­lau­kė 47 601 lan­ky­to­jo, ku­riems bu­vo su­teik­ta įvai­ri in­for­ma­ci­ja apie tu­ris­ti­nes vie­to­ves, gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bes ir ob­jek­tus, pa­ro­dy­ta Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko ir Už­ga­vė­nių eks­po­zi­ci­ja. Sky­riaus dar­buo­to­jai ve­dė eks­kur­si­jas, žy­gius, or­ga­ni­za­vo edu­ka­ci­nius už­si­ė­mi­mus.
Dau­giau­sia (Pla­te­lių lan­ky­to­jų cen­tro nu­kreip­ti – aut. pa­stab) tu­ris­tų lan­kė­si Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­jo­je – 35 452. Net 78,6 proc. (27 857) ap­si­lan­kiu­sių­jų bu­vo po­il­siau­to­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų. Dau­giau­sia ­lan­ky­to­jų su­lauk­ta iš Klai­pė­dos r. (4864), Vil­niaus r. (3861), Kau­no r. (2956), Šiau­lių r. (1870), Ma­žei­kių r. (1640), Plun­gės r. (1584), Pa­ne­vė­žio r. (741), Tau­ra­gės r. (472), Skuo­do r. (427).
21,4 proc. (7595) lan­ky­to­jų – už­sie­nie­čiai. Dau­giau­sia iš Lat­vi­jos (1188), Vo­kie­ti­jos (998), Pran­cū­zi­jos (431), Olan­di­jos (436), Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos (410), Is­pa­ni­jos (386), Ita­li­jos (323), Nor­ve­gi­jos (116), Šve­di­jos (122), Len­ki­jos (107), Ru­si­jos (63), Ai­ri­jos (51). Lan­kė­si ir iš to­li­mes­nių kraš­tų – JAV (1238), Aust­ra­li­jos (70), Iz­ra­e­lio (23), Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos (7). 18 tu­ris­tų gru­pių at­vy­ko iš krui­zi­nių lai­vų.
2017-ai­siais jau ap­si­lan­kė per 29 tūkst. lan­ky­to­jų
2017-ai­siais (iki lie­pos 31 d.) Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke (be Že­mai­ti­jos Kal­va­ri­jos at­lai­dų) ap­si­lan­kė 29 570 ke­liau­to­jų ir po­il­siau­to­jų. Dau­giau­sia jų vy­ko ap­žiū­rė­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus – 21 091, Pla­te­lių lan­ky­to­jų cen­tras su­lau­kė 2627, o Dva­ro svir­no eks­po­zi­ci­ja – 1727 sve­čių.
Edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je da­ly­va­vo 1417, eks­kur­si­jo­se – 2627, žy­gy­je – 81 lan­ky­to­jas. Tie­sa, ši sta­tis­ti­ka ne­at­spin­di vi­sų lan­ky­to­jų skai­čiaus, nes dar nė­ra gau­ta duo­me­nų iš kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų, vieš­bu­čių, po­il­sio na­mų ir kt.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama